Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni 14. jaanuaril algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (406 SE). Algatajad teevad ettepaneku, et puude raskusaste määratakse tähtajaks kuus kuud kuni kolm aastat, pere-või eriarsti ettepanekul tähtajatult, seejuures lastele määratakse puude raskusaste mitte kauemaks kui 16-aastaseks saamiseni ning tööealisele puudega inimesele määratakse puude raskusaste mitte kauemaks kui vanaduspensioni eani. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 15. jaanuaril algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (407 SE) soovitakse võimaldada hääletamine väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda maakonna valimiskomisjoni või valla- või linnavalitsuse poolt määratud valimisjaoskonnas. Eelnõuga soovitakse lihtsustada ka valimiskasti kojutoomise korda. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 15. jaanuaril esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 12. rotatsiooni koosseisus” eelnõu (408 OE) näeb ette kasutada Eesti kaitseväge kuni 15 kaitseväelasega vajaduse korral alates otsuse jõustumisest kuni 31. detsembrini 2009 NATO reageerimisjõudude (NATO Response Force) 12. rotatsiooni (NRF-12) koosseisus ÜRO põhikirja VI ja VII peatükis sätestatud rahu- ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 15. jaanuaril algatatud kaubamärgiõiguse Singapuri lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (409 SE). Lepingu eesmärk on ülemaailmses ulatuses kaubamärgi registreerimise taotluse vorminõuete ja taotluse esitamisega seotud menetlusnormide ühtlustamine, et lihtsustada ja muuta enam kasutajasõbralikuks riiklikud ja piirkondlikud kaubamärgi registreerimise süsteemid, arvestades selles valdkonnas toimunud muudatusi ja tekkinud vajadusi. Lepingu juurde kuuluvas juhendis sätestatakse lepingu artiklite kohaldamise üksikasjad ja rahvusvaheliste plangivormide vorminõuded. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 15. jaanuaril algatatud planeerimisseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (410 SE) üks eesmärk on seaduse sõnastuse täpsustamine ja erinevate tõlgendamise võimaluste välistamine. Nimetatud vajadus on mõnedel juhtudel ilmsiks tulnud ka kohtulahenditest, millest on ilmnenud vajadus anda seaduses teatud mõistete selgitused, näiteks täpsustada detailplaneeringu illustratsiooniga seotut jms. Eelnõuga tehakse ettepanek muuta kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, teeseaduse, kinnisasja sundvõõrandamise seaduse, looduskaitseseaduse ja maapõueseaduse üksikuid sätteid, et tagada nende täpsem sidumine planeerimisseadusega. Eelnõuga ei muudeta planeerimisseaduse ülesehitust ja struktuuri, seadusesse lisatakse säte, millega reguleeritakse olulise ruumilise mõjuga objekti asukoha valikuga seotud küsimusi. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 
 
Tagasiside