Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse õiguskomisjoni 26. märtsil algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (225 SE), mille kohaselt on süsteemiline vargus kuritegu, olenemata varastatud eseme väärtusest. Muuhulgas näeb seadusemuudatus ette karistuse väärteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamise, hoidmise või turustamise eest. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni 26. märtsil esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsiooni vastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu  (226 OE) näeb ette nimetada komisjoni liikmeks Aleksei Lotmani asemele Maret Merisaar ja asendusliikmeks Maret Merisaare asemele Aleksei Lotman. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni 26. märtsil esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamine” muutmine” eelnõu (227 OE) näeb ette nimetada komisjoni liikmeks Toomas Trapido asemele Maret Merisaar. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 27. märtsil algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE) eesmärk on täiustada kehtivat seadust ning reguleerida maapõue kasutamist ja kaitsmist. Eelnõus on täpsustatud kehtivas seaduses terminoloogiat ja üldgeoloogilise uurimistöö, geoloogilise uuringu ning kaevandamislubade menetlemise protsesse. Samuti on kaevandamislubade andmisel ja kaevandamistegevuse juures senisest enam arvesse võetud keskkonnakaitse aspekti ning viidud sisse kaevandamistegevuse kontrolli käsitlevad täiendavad sätted. Eelnõu eesmärk on riigi ja ühiskonna jaoks tulusamalt ning süsteemsemalt suunata maapõue kasutamist ja maavarade kaevandamist, hoides ära või maksimaalselt vähendades võimalikku kahjulikku keskkonnamõju. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 27. märtsil algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise lepingu NSV Liidu kindlustusperioodide arvessevõtmise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (229 SE) peamine mõju on õigusselgus ja topeltpensionide vältimine. Kui Eestis elaval pensionitaotlejal on vana lepingu alusel täis vähemalt 15 aastat Eesti staaži, siis liidetakse sellele juurde NSV Liidu kindlustusperiood, ja pensioni maksab Eesti. Lepingu järgi hakkab toimuma staažide võrdlemine, mis aitab vältida vaidlusi ja topeltpensionide määramisi. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Valitsuse 27. märtsil algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise endise NSV Liidu territooriumil täitunud kindlustusperioodide arvessevõtmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (230 SE) peamine mõju on samuti õigusselgus ja topeltpensionide vältimine. Kui Eestis elaval pensionitaotlejal on vana lepingu alusel täis vähemalt 15 aastat Eesti staaži, siis liidetakse sellele juurde NSV Liidu kindlustusperiood, ja pensioni maksab Eesti. Lepingu järgi hakkab toimuma staažide võrdlemine, mis aitab vältida vaidlusi ja topeltpensionide määramisi. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Riigikogu liikme Karel Rüütli 27. märtsil algatatud julgeolekuasutuste seaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (231 SE) eesmärk on tõhustada järelevalvet jälitusasutuste ja julgeolekuasutuste tegevuse üle. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus 

 

Tagasiside