Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 3. mail algatatud jahiseaduse ja välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (744 SE), mis on seotud keskkonnaandmete kogumise, analüüsimise ja avalikustamisega tegelevate asutuste ümberkorraldamisega. Selle käigus ühendati Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus ning Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus hallatavaks riigiasutuseks Keskkonnateabe Keskus. Ümberkorraldamisega luuakse eeldused seni killustatud andmekogude probleemi lahendamiseks. Ühendatakse kahe asutuse oskusteave ehk andmekogude arendamise ja haldamise teadmiste ja oskustega isikud. See omakorda võimaldab suuremat spetsialiseerumist ja sünergiat. Samuti on loodud asutuste ühendamisega eeldused sarnaseid andmeid koondavate andmekogude ühendamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 3. mail algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (745 SE) on tingitud Euroopa Liidu Nõukogu vastavast direktiivist, millega sätestatakse lihakanade kaitse miinimumeeskirjad, mille harmoneerimiseks tuleb kõigepealt kehtestada alused seaduses. Lisaks on vajalik täpsustada seaduse teksti praktikas ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks (loomkatse läbiviija koolitus) ning ajakohastada seaduse teksti ja normitehnilist märkust seoses Euroopa Liidu õigusaktide muutumisega (loomkatse läbiviimise keeld kosmeetikatoodete puhul). Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.
 
Valitsuse 3. mail algatatud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (746 SE) eesmärk on Eesti õigusesse üle võtta 2008. aasta sügisel jõustunud Euroopa Liidu nõukogu vastav direktiiv puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta. Samuti 2009. aasta sügisel jõustunud Euroopa Komisjoni vastav direktiiv, millega sätestatakse teatavad erandid traditsiooniliselt teatavates paikkondades ja piirkondades kasvatatud ning geneetilisest erosioonist ohustatud köögivilja rahvaselektsioonsortide ja -sortide ning selliste köögiviljasortide seemnete turustamiseks tulenevad uued nõuded. Samuti on eelnõu eesmärk täiendada riigilõivu seadust, et soodustada eespool viidatud direktiivides ettenähtud meetmete rakendamist. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.
 
Valitsuse 3. mail algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Itaalia Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (747 SE). Lepingu lõpetamine on põhjendatud, sest Eesti ja Itaalia on ühinenud ELiga. ELi liikmesriikide vahel on sõlmitud umbes 190 kahepoolset investeeringute soodustamise ja kaitse lepingut. Enamik neist on sõlmitud nn vanade ja uute ELi liikmesriikide vahel, kui pärast 1989. aastat sooviti edendada majandussuhteid Ida-Euroopa riikidega. Investeeringute soodustamise ja kaitse lepingud käsitlevad valdkondi, mis on reguleeritud ELi õigusega, eelkõige asutamisvabadus ning kapitali ja maksete vaba liikumine . Seega reguleerib liikmesriikide investeeringute kaitset ja investorite võrdset kohtlemist ELi õigus ning liikmesriikide omavahelised lepingud ei ole enam vajalikud. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Valitsuse 3. mail algatatud biotsiidiseaduse muutmise seaduse eelnõu (748 SE) on tingitud liikmesriigile pandud kohustusest üle võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastav direktiiv, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist seoses teatavate tähtaegade pikendamisega. Direktiivi eesmärgiks on säilitada Euroopas biotsiidide turg, pikendades selleks biotsiididirektiivis ettenähtud üleminekuperioodi 4 aasta võrra, et oleks võimalik täita toimeainete läbivaatamisprogramm. Eelnõuga täpsustatakse ka kehtiva seaduse reguleerimisala, et see oleks kõigile rakendajatele üheselt arusaadav ning täiendatakse riikliku järelevalvet teostavate asutuste järelevalvepädevust. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Valitsuse 3. mail algatatud riigipiiri seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (749 SE) eesmärgiks on sätestada objektiivselt mõõdetavad nõuded sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamisele ja piiriületuse ootealale. Samuti sätestatakse seadusega piiriületuse ootejärjekorra korraldamise põhimõtted ja nähakse ette piiriületuse ootejärjekorra pidamiseks vajalike andmete töötlemine piiriületuse ootejärjekorra andmekogus. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Valitsuse 3. mail algatatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (750 SE) sätestab eeldatava keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise õiguslikud alused ning korra, keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi korralduse ja ökomärgise andmise õiguslikud alused ning kehtestab vastutuse seaduse nõuete rikkumise korral eesmärgiga vältida keskkonna kahjustamist. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Valitsuse 3. mail esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 15. rotatsiooni koosseisus” eelnõu (751 OE) näeb ette kasutada vajaduse korral Eesti kaitseväe kuni 45 kaitseväelast alates 1. juulist 2010 kuni 30. juunini 2011. aastal NATO reageerimisjõudude (NRF – NATO Response Force) 15. rotatsiooni (NRF-15) koosseisus ÜRO põhikirjas sätestatud rahu- ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni 3. mail algatatud looduskaitseseaduse § 24 muutmise seaduse eelnõuga (752 SE) soovitakse tagada kaitstavatele loodusobjektidele tõhusam kaitse, kuna kehtivas õiguskorras ei ole kaitstava loodusobjekti kahjustava tegevuse lubavat kinnisasja valdajat teatud juhtudel võimalik vastutusele võtta. Seetõttu kehtestatakse eelnõuga kinnisasja valdajale kohustus teatada kaitstavast loodusobjektist ja sellel kehtivatest kitsendustest isikutele, kes viibivad kinnistul kinnisasja valdaja korraldusel, tehes seal näiteks teatud töid töövõtulepingu või käsunduslepingu alusel. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 3. mail esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõuga (753 OE) soovitakse teha valitsusele ettepanek ratifitseerida Euroopa sotsiaalharta artikkel 30 „Õigus kaitsele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest”. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside