Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 11. oktoobril algatatud kalapüügiseaduse täiendamise seaduse eelnõu (828 SE), millega tehakse avalikkusele kättesaadavaks teave ettevõtjale kalendriaastaks määratud lubatud püügivõimaluse ja selle kasutamise ning tema tegeliku väljapüügi kohta. Samuti pannakse põllumajandusministeeriumile kohustus avalikustada veebilehel iga kvartali kohta ülevaade kutselise kalapüügiga tegelevate ettevõtjate poolt kalavaru kasutamise kohta. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 1. oktoobril algatatud rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seaduse eelnõu (829 SE) eesmärk on korrastada tsiviilmissioonidel osalemise süsteemi ja luua sellele selge õiguslik alus. Tsiviilmissioonidega seotud valdkond on viimastel aastatel kiiresti arenenud ja Eesti-sisese töö paremaks korraldamiseks on vaja vastu võtta tsiviilmissioonide seadus. Osavõtt tsiviilkriisiohjest ja humanitaarabimissioonidest on seda edukam, mida paremini on valdkond riigisiseselt reguleeritud. Seaduse abil selgitatakse otsuste tegemist ning reguleeritakse valdkonna toimimiseks vajalikke küsimusi. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.
 
Valitsuse 11. oktoobril algatatud Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (830 SE). Eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe eesmärk on anda OECDle eesõigused ja puutumatus, mida ta vajab ülesannete sõltumatuks täitmiseks. Ühinemiskokkulepe määrab Eesti Vabariigi kohustused ja õigused OECD liikmena. Ühinemiskokkulepe on sarnane teiste OECDga liituvate ja juba liitunud riikide ühinemiskokkulepetega. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikmete Mai Treiali ning Ester Tuiksoo 11. oktoobril algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (831 SE) näeb ette, et juhul, kui pensionikindlustatu aastakoefitsient on väiksem kui üks ja tema eest on makstud sotsiaalmaksu vähemalt töötasu alammääralt, võrdsustatakse aastakoefitsient ühega. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 11. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (832 OE) näeb ette teha valitsusele ettepanek algatada seaduse eelnõu tulenevalt õiguskantsleri ettepanekust  avalikes huvides vajalike tehno-võrkude ja –rajatiste talumiskohustuse ja talumiskohustuse eest makstava tasu põhiseaduspärasuse kohta. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside