Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 22. veebruaril algatatud Ülemaailmse Postiliidu 23. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (849 SE). Ülemaailmne Postiliit on 1874. aastal asutatud rahvusvaheline organisatsioon, mille liikmeteks on 190 riiki. UPU koordineerib postioperaatorite ülemaailmset koostööd, kehtestab reegleid rahvusvaheliste postiteenuste osutamisele ning annab soovitusi rahvusvaheliste postiteenuste mahtude suurendamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks. Seaduse kaudse mõjuna võib käsitleda postikonventsiooni lõppmaksete süsteemi muutusega tõenäoliselt kaasnevat rahvusvaheliste postiteenuste hinnatõusu. Hinnatõusu põhjendatuse otsustab vastavalt postiseadusele sideamet. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Res Publica fraktsiooni 22. veebruaril algatatud lapsele elatise tagamise seaduse eelnõu (850 SE) eesmärk on tagada üksikvanema poolt kasvatatava lapse toimetulek juhul, kui elatise maksmiseks kohustatud vanemalt ei õnnestu elatist saada. Eelnõu kohaselt hüvitab riik eelnõus ettenähtud tingimustel ja summas vanema poolt maksmata jäetud elatise. Nõue elatise maksmiseks kohustatud vanema vastu läheb hüvitatud summa ulatuses üle riigile. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Isamaaliidu ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 22. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõuga (851 OE) tehakse valitsusele ettepanek algatada seaduse eelnõu, mis annab täiendava võimaluse rehabiliteerimistaotluste esitamiseks isikutele, kelle teod võitluseks Eesti Vabariigi iseseisvuse eest või Eesti rahvale tehtud ülekohtu vastu tõid kaasa nende süüdimõistmise nõukogude kohtute poolt. Sellega soovitakse luua võimalus seada jalule ajalooline õiglus ning tühistada omaaegne karistus. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 23. veebruaril algatatud mõõteseaduse, riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (852 SE) viiakse seadusesse sisse mitmeid mõõtevahendite metroloogilise kontrolli regulatsiooni parandavaid ja muutvaid sätteid. Kehtivat seadust täiendatakse mõõtevahendite vastavushindamist käsitlevate sätetega, eesmärgiga võtta Eesti seadusandlusesse üle Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv mõõtevahendite kohta. Eelnõuga nähakse ette mõõteseaduse riikliku järelevalve funktsioonide jagamine Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni ja Tarbijakaitseameti vahel, et optimeerida nii järelevalveasutuste finants- kui inimressursi kasutust. Tarbijakaitseamet hakkab tegema järelevalvet kaubandustegevuses kasutatavate mõõtevahendite üle oma pädevuse piires. Tulenevalt kaubandustegevuse seadusest on tarbijakaitseameti pädevuseks mõõtmiste täpsuse ja arvelduse õigsuse kontrollimine. Mõõteseaduse muutmisega ja mõõtevahendite direktiivi rakendamisega seonduvalt osutus vajalikuks muuta ka ühistranspordiseaduse taksomeetreid puudutavaid sätteid. Muudatuses nähakse ette vastutus t aksomeetri kohandamise eest vastavat õigust omamata või kohandamise nõuete rikkumise eest. Taksomeetri kohandajate üle hakkavad järelevalvet teostama valla- või linnavalitsused. Nimetatud õiguse andmine kohalikele omavalitsustele annab neile senisest avaramad võimalused taksonduse järelevalve teostamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal , 6316351

Tagasiside