Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse neli eelnõu. 

Valitsuse 30 juunil algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (699 SE) täiendatakse isikut tõendavate dokumentide seadust osas, mis reguleerib isikule, kes ei ole Eesti kodanik ega Eesti välismaalasest elanik, digitaalse isikutunnistuse väljaandmist. Õigusselguse huvides on otstarbekas täiendada seadust ning kehtestada regulatsioon e-residendile digitaalse isikutunnistuse väljaandmiseks, selle kasutamise õiguspärasuse üle järelevalve teostamiseks, kehtivuse peatamiseks ja kehtetuks tunnistamiseks. E-residendi digi-ID loomine aitab kaasa välisriikides elavate välismaalaste kaasamisele Eesti majanduse, teaduse ja hariduse ning IT-keskkonna arendamisse, muutes Eesti maailmas unikaalse lahenduse pakkujana atraktiivseks majandus-, teadus- ja hariduskeskkonnaks.  Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 30. juunil algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (700 SE) sätestab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses volitusnormid andmekogude asutamiseks ja nende registreerimiseks riigi infosüsteemi haldussüsteemis. Andmekogu saab asutada üksnes seaduse alusel. Avaliku teenistuse seaduse järgi on andmekogu riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku infosüsteemis töödeldavate korrastatud andmete kogum, mis asutatakse ja mida kasutatakse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks. Valdkonna eest vastutavale ministrile ja kohalikele omavalitsustele antakse õigus asutada andmekogusid seadusest tulenevate avalike ülesannete täitmiseks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 30. juunil algatatud riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE) eesmärk on tagada piirikontrolli efektiivsem ja otstarbekam korraldamine. Seetõttu on vaja kehtestada Eestis raudteel rahvusvahelist reisijatevedu osutavale juriidilisele ja füüsilisele isikule võimalus edastada reisijate nimekirjad andmesidekanalite kaudu elektrooniliselt PPA-le ning luua võimalus teha nimekirjade eelkontrolli. Lennuettevõtetele kehtestatakse lennureisijate broneeringuinfo (PNR andmed) edastamise kohustus, et õiguskaitseasutused saaksid neid andmeid töödelda terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks. Piiripunktides tõhusamaks ressursside kasutamiseks antakse tolliametnikele riigipiiri ületamise kontrollimiseks samad õigused politseiametnikega. Samuti täpsustatakse eelnõus volitatud ettevõtja (AEO) järjekorra kasutamise tingimusi ning kavandatakse anda tolliametnikele samad õigused, nagu on politseiametnikel riigipiiri ületamise kontrollimisel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Eesti Reformierakonna fraktsiooni 30. juunil esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (702 OE) näeb ette nimetada erikomisjoni asendusliikme Aivar Sõerdi asemele Andre Sepp. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus

 

 

 

Tagasiside