Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 15. aprillil esitatud Riigikogu otsuse „Metsanduse arengukava väljatöötamiseks ja Riigikogule esitamiseks” eelnõu (243 OE). Algatajad põhjendavad, et Eesti vajab teadmistepõhist metsapoliitikat, mis oleks loogiliseks jätkuks senikehtivale Eesti metsanduse arengukavale aastani 2010. Viidatakse säästva arengu seadusele, mille kohaselt tuleks koostada metsanduse arengukava ja Vabariigi Valitsus peaks tooma arengukava olulise tähtsusega riigielu küsimusena kinnitamiseks Riigikogusse. Algatajad rõhutavad, et metsanduses tehtavad reformid peavad vastama kehtivale arengukavale. Kehtiv arengukava on 2010 aastani ja viimane aeg on alustada uue arengukava väljatöötamist arvestades osalusdemokraatia mudelit. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 15. aprillil algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (244 SE) eesmärk on ühtlustada Eesti kaitseväelaste haridustase Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi või Euroopa Liidu liikmesriigi poolt vastaval ametikohal nõutava haridustasemega, võimaldada riviametikohal teenida ka tsiviilkõrghariduse omandanud ohvitseridel ning lükata edasi üldine seaduses sätestatud haridusnõuetele vastavuse tähtaeg nelja aasta võrra.  Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 15. aprillil algatatud lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE) peamiseks muudatuseks on lennuettevõtja sertifikaadiga seonduva regulatsiooni uuendamine ning seaduse täiendamine lennutöödega tegeleva lennuettevõtja sertifikaadi väljastamise regulatsiooniga. Lisaks lennuettevõtja sertifitseerimist puudutavatele muudatustele määratakse lennuamet pädevaks asutuseks kahe Euroopa Liidu määruse mõistes, täpsustatakse praegu ministri määruse kehtestatud mittetulundusliku lennutegevuse registreerimise nõudeid, kehtestatakse ohutusjuhtimise süsteemi olemasolu nõue lisaks lennuväljadele ja kopteriväljakutele ka lennuliiklusteenistustele ning õhusõiduki hooldamisega tegelevatele ettevõtjatele ning lisatakse seadusesse Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) standarditest tulenevad nõuded, mille kohaselt peavad teatud õhusõidukitele olema paigaldatud täiendavad navigatsiooniseadmed alates 1. juulist 2008. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 15. aprillil algatatud ravikindlustuse seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (246 SE) eesmärk on kõrvaldada ravikindlustuse seaduses praktikas ilmnenud puudused, määratleda täpsemini ravi  rahastamise lepingute sõlmimise protsess ja täpsustada ravikindlustuse seaduse alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse aluseks olevate meditsiiniseadmete regulatsiooni. Eesti Haigekassa seaduses täpsustatakse viidet ravikindlustuse seadusele tulenevalt ravikindlustuse seaduse muutmisest.  Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Valitsuse 15. aprillil algatatud 1992. aasta rahvusvahelise konventsiooni rahvusvahelise naftareostuskahjude hüvitamise fondi loomisest 2003. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (247 SE). Protokolliga ühinemise eesmärk on tagada Eestile võimalus taotleda ja saada naftareostuskahju hüvitust rahvusvahelisest lisafondist juhul, kui 1992.a vastutuse konventsiooni alusel hüvitist ei maksta või selle alusel makstav hüvitis pole reostuskahjude katmiseks piisav ning samuti pole piisav 1992.a fondi konventsiooni alusel rahvusvahelisest fondist makstav hüvitis. Lisafond annab võimaluse hüvitada kannatanule tekitatud kahju täies ulatuses ka suurte naftareostusõnnetuste korral. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside