Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 17. jaanuaril algatatud maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1094 SE), mis täiendab Eesti maksuõiguse regulatsiooni maksu- ja tolliameti siduva eelotsusega andmaks maksukohustuslasele kindluse tulevikus sooritatava toimingu või toimingute kogumi maksustamise osas. Maksukohustuslaste registri korrastamise eesmärgil sätestatakse seaduses alus ettevõtlusega mittetegelevate füüsilisest isikust ettevõtjate registrist kustutamiseks. Seaduses sätestatakse täpsemalt eelkontrolli instituut, mis võimaldaks maksuhalduril vaatluse käigus küsida vaatlusobjektil viibivatelt isikutelt maksustamise seisukohast olulist teavet. Eelnõu eesmärgiks on ka kiirendada maksude sissenõudmise korda juhul, kus isik on tahtlikult põhjustanud oma maksejõuetuse peale revisjoniaktiga tutvumist, mistõttu on ette näha, et maksuhalduri või kohtutäituri täitetoimingute tulemusel maksuvõla sissenõudmine ei anna tulemusi. Selleks antakse maksuhaldurile õigus esitada pankrotiavaldus pankrotiseadusele tuginedes enne maksukorralduse seaduses sätestatud toimingute tegemist. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Valitsuse 17. jaanuaril algatatud liikluskindlustuse seaduse, kindlustustegevuse seaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (1095 SE) peamised eesmärgid on siseriikliku õiguse kooskõlla viimine liikluskindlustust reguleerivate Euroopa Liidu õigusaktidega. Kehtiva seadusega on üle võetud kõik neli liikluskindlustust puudutavat EL direktiivi ning käesoleva eelnõuga võetakse üle ka uus, s.o V direktiiv. Tehakse muudatused eesmärgiga lihtsustada lepingute sõlmimise ja poliiside väljastamise protseduuri, sh loobumine poliisi kaasaskandmise nõudest samuti kehtiva seaduse rakendamisel ilmnenud terminoloogiliste ja sõnastuslike vigade parandamine, eesmärgiga parandada seaduse arusaadavust.  Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Sotsiaalkomisjoni 17. jaanuaril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Sihtasutuse Eesti Geenivaramu nõukogu liikmete nimetamine” muutmine” eelnõu (1096 OE) näeb ette nimetada nõukogu liikmeks Koit Prantsu asemele Riigikogu liige Leino Mägi. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni 18. jaanuaril algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (1097 SE) soovitakse pensionide maksuvaba osa tõsta 5000 kroonilt kuus 6000 kroonini kuus. Eelnõu puudutab peamiselt töötavaid pensionäre ja eripensioni saajaid. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Keskkonnakomisjoni 18. jaanuaril algatatud keskkonnatasude seaduse § 10 lõike 2 muutmise seaduse eelnõu (1098 SE) võimaldab jätkata vee erikasutusõiguse tasu võtmist põhjaveevõtu eest üle viie kuupmeetri ööpäevas ning võimaldab jätkata tasu mittenõudmist juhul, kui vett võetakse pinnaveekogust vähem kui kolmkümmend kuupmeetrit. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Riigikogu liikmete Jaanus Marrandi, Mati Keppi ja Vello Tafenau 18. jaanuaril algatatud hoiu-laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (1099 SE) peamiseks eesmärgiks on ajakohastada vastavat seadusandlust ning kõrvaldada teatud ebaproportsionaalsed piirangud hoiu-laenuühistute asutamise ja tegevuse suhtes. Suuremad muudatused puudutavad territoriaalsuse printsiibi laiendamist maakonna tasandile ja täiendavate aluste sätestamist hoiu-laenuühistu liikmeskonna kujundamisel. Eeldatavalt soodustab õiguskeskkonna liberaliseerimine hoiu-laenuühistute majanduslikku arengut. Lisaks sätestatakse selgem hoiu-laenuühistute usaldusväärsuse tagamise regulatsioon (s.t. vajalikud kapitali ja likviidsusnõuded) eelkõige tema liikmete ja klientide kaitsmise huvides ja viiakse hoiu-laenuühistu seaduses kasutatav terminoloogia kooskõlla tulundusühistu seaduses ja finantsvaldkonna teistes seadustes kasutatava terminoloogiaga. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside