Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 8. aprillil algatatud Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsiooni asutamise konventsiooni ja selle muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (411 SE). Nimetatud organisatsiooni (EUMETSAT) peamine eesmärk on arendada, hooldada ja kasutada Euroopa meteoroloogiasatelliitide süsteemi, mis saadab jooksvaid andmeid maailma ilmastikus toimuvate protsesside kohta. Laiemas plaanis jälgib EUMETSAT kliimat ja keskkonnaseisundit ning nendega toimuvaid muutusi kogu maailmas. EUMETSAT arvestab oma tegevuses Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) juhtnööre. EUMETSATi liikmesriigi staatusega kaasneb täielik hääleõigus EUMETSATi nõukogus ning töötajate värbamisprotsessis. Lisaks ligipääsule kõigile andmetele ja teenustele avaneb Eestil võimalus osaleda ja kaasa rääkida meteoroloogiavaldkonna metoodika, sellealaste otsuste ja poliitika kujundamisel Euroopas. Eesti saab EUMETSATi satelliitide kaasomanikuks. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 8. aprillil algatatud Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsiooni eesõiguste ja puutumatuse protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (412 SE). Protokolli heakskiitmine on vajalik EUMETSATi konventsiooniga ühinemisel selle organisatsiooni ametliku tegevuse tõhususe tagamiseks. Protokolli rakendamisel tagatakse EUMETSATile ja temaga seotud ametnikele sarnased eesõigused ja puutumatus nagu teistelegi rahvusvahelistele organisatsioonidele ja välisriikide diplomaatilistele esindajatele. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 8. aprillil algatatud karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (413 SE) põhieesmärk on lahendada mitmeid kehtiva seaduse rakendamisel tekkinud probleeme, mis seonduvad registris peetavate andmete, nendele juurdepääsu, ebaõigete andmete parandamise ning kustunud karistuste arhiivi kandmisega. Muudetakse karistusandmete kustumise tähtaegade piire ning kaotatakse ära karistusandmete kustumise tähtaja katkemine uue süüteo toimepanemise tagajärjel. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 8. aprillil algatatud maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (414 SE) eesmärgiks on elektroonilise asjaajamise edendamine maksuhalduri ja maksukohustuslase vahel. Selleks laiendatakse elektrooniliste dokumentide kättetoimetamise võimalusi maksukohustuslasele. Maksuhaldur saab maksukohustuslasele teha dokumendi kättesaadavaks e-maksuameti keskkonnas teavitades sellest isikut elektronposti aadressil või lühisõnumiga. Dokument loetakse kätte toimetatuks, kui isik saadab dokumendi kättesaamise kohta kinnituse või avab dokumendi e-maksuametis. Lisaks muudetakse maksu määramise ja maksusumma sissenõudmise aegumise sätteid. Maksusumma määramise aegumise tähtaeg, kui tegemist on maksusumma tahtlikult tasumata või kinni pidamata jätmisega, lüheneb kuuelt aastalt viiele. Samuti lühendatakse sissenõudmise aegumise tähtaega seitsmelt aastalt viiele aastale. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside