Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse seitse eelnõu.
 

Valitsuse 17. novembril algatatud liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (779 SE) võimaldatakse ühissõidukirada kasutada elektrisõidukitel, et populariseerida nende kasutamist. Jalgrataste ja mopeedide lubamise otsustusõigus antakse teeomanikule. Kuivõrd oma liikumiskiiruselt on jalgrattad ja mopeedid ühissõidukitest (nt bussist) aeglasemad, mis toob kaasa ka vajaduse neist möödumiseks, on iga erineva teelõigu puhul vaja veenduda, kas selleks on olemas ohutud tingimused. Seda saab teha aga üksnes tee omanik. Eelnõuga võimaldatakse ühissõidukirada kasutada ka eritalituse sõidukil, et kiirendada väljakutse teenindamiselt tagasi sõitva eritalituse sõiduki jõudmist päästeasutusse. Eelnõuga võimaldatakse kasutusele võtta asulasisestele teedele paigaldatud automaatsed liiklusjärelevalvesüsteemid (nt Tallinnas Kristiine keskuse ristmiku kaamerad). Samuti laiendatakse kirjalikus hoiatamismenetluses kohaldatavaid hoiatustrahvi määrasid, lisades nende hulka ka tehnoülevaatuseta ning liikluskindlustuseta sõiduki juhtimise. Muudatus võimaldab automaatsete liiklusjärelevalvesüsteemide poolt avastatud rikkumiste lihtsamat menetlemist. Eelnõuga tehakse veel rida täpsustavaid muudatusi. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni 12. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Rail Balticu trassi asukoha määramine” eelnõu (775 OE) kohaselt esitab valitsus Rail Balticu raudteetrassi asukohaettepaneku enne trassi kulgemist määravate planeeringute kinnitamist Riigikogule seisukoha kujundamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 17. novembril algatatud kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (776 SE) luuakse kontrollisüsteem enne 1. jaanuari 2013 lõppenud jälitusloa alusel tehtud jälitustoimingust teavitamata jätmise jätkuva põhjendatuse üle. 2013.a kehtima hakanud jälitustoimingutest teavitamise kord näeb ette, et seaduses sätestatud teavitamata jätmise aluste esinemisel otsustab teavitamata jätmise prokuratuur ning nende aluste jätkuvat olemasolu kontrollib kohus. Enne 2013 tehtud jälitustoimingutest teavitamata jätmisele kohtuliku kontrolli osa ei kehti. Riigikohus on oma 26. märtsi 2014 otsuses leidnud, et tõhusa kontrollisüsteemi puudumine enne 1. jaanuarit 2013 lõppenud jälitustoimingust teavitamata jätmise jätkuva põhjendatuse üle on põhiseaduse vastane. Loodav kontrollisüsteem näeb ette, et kohtulikule kontrollile allutatakse sellistest 2004-2012 tehtud jälitustoimingutest teavitamata jätmine, mis on tehtud kohtu loal, sest need jälitustoimingud on isikute põhiõigusi enam riivavad. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 17. novembril algatatud korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõuga (777 SE) muudetakse neid seaduse sätteid, mis puudutavad ametiisiku huvide deklareerimise kohustuse täitmist, et deklareerimissüsteem muutuks eesmärgipärasemaks ja kasutajasõbralikumaks. Eelnõu lähtub 2014. aastal käivitunud elektroonilise registri põhise huvide deklareerimise süsteemi rakendamisel saadud vastukajast. Eelnõu näeb ette kolm muudatust. Esiteks loobutakse vabatahtliku kogumispensioni andmete deklareerimise kohustusest. Teiseks seotakse kõrvaltegevuste deklareerimine deklaratsiooni esitamise ajaga, mis võimaldab kasutada deklareerimisel automatiseeritult äriregistri andmeid. Muudetakse ka deklarandi saadud või tehtud deklareerimisele kuuluvate soodustuste alampiiri. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 17. novembril algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõuga (778 SE) jäetakse kehtima säte, mille kohaselt rakendatakse allpool põhjaveetaset liiva või kruusa kaevandamisel keskkonnatasu tavamäärale koefitsienti 0,5. Varasema seadusega nähti ette soodusmäära kehtivuse kaotamine alates 1. jaanuarist 2015. Ühtlasi lisatakse nõue, mille kohaselt saab koefitsienti rakendada siis, kui liiva või kruusa kaevandamisel põhjaveetaset ei alandata. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Valitsuse 17. novembril algatatud reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (780 SE) keelatakse teatud kanalites reklaam, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbija käsutusse krediidilepingu alusel rahasumma või vahendada selliseid lepinguid. Samuti piiratakse tarbijakrediidi reklaamis edastatavat teavet. Eelnõu sisuks olevate muudatuste eesmärk on vähendada selliste laenuvõtmise otsuste esinemissagedust, mis on langetatud emotsiooni ajel, piisavalt kaalutlemata ja laenutingimustesse süvenemata. Sellest tulenevalt muudetakse tarbijakrediidi reklaami regulatsioon rangemaks. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Keskkonnakomisjoni 17. novembril algatatud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (781 SE) muudetakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 5. peatüki jõustumise aega. Vastuvõetud seadus jõustus 1. augustil 2014, millega sätestati, et seaduse 5. peatükk ehk loamenetlus jõustub 1. jaanuaril 2015.  Jõustumispäeva muutmine on vajalik, kuna seadusega seotud eriseaduste eelnõud ei jõustu nimetatud kuupäevaks. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagasiside