Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kutsehariduse muudatuste aluseks on majanduses toimuvad arengud.

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse rahanduskomisjoni 1. juunil algatatud Riigikogu otsuse ”Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” eelnõu (671 OE). Riigikogu võttis 14. detsembril 2005 vastu otsuse nimetada eeltoodud kontrollikomiteesse Eesti esindajaks Andres Lipstok, kes oli nimetatud ajahetkel rahanduskomisjoni esimees. Seoses Andres Lipstoki nimetamisega Eesti Panga presidendiks arvates 7. juunist 2005 teeb rahanduskomisjon ettepaneku alates 1. juulist 2005 nimetada Eesti esindajaks Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomitees Riigikogu liige Meelis Atonen. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni 1. juunil algatatud kutseõppeasutuse seaduse eelnõuga (672 SE) viiakse kutseõppeasutuste tegevust reguleerivatesse seadusesse sisse kutseharidussüsteemi arenguks kaasaegset raamistikku loovad muudatused, mis avardavad kutseõppe võimalusi kooskõlas Eesti riigi ja majanduse, laiemalt aga Euroopa Liidu tööturu vajaduste ning kogu tänase maailma arengutega. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu liikme Reet Roosi 1. juunil algatatud maksukorralduse seaduse § 29 muutmise seaduse eelnõu (673 SE) väljatöötamise tingis vajadus laiendada maksukorralduse seaduse § 29 punkti 4 kohaldamisala. Praktikas on ilmnenud vajadus täitedokumentide efektiivse täitmise huvides avaldada maksuhalduri poolt kohtutäituritele maksusaladust sisaldavat teavet mitte üksnes täitetoimingute sooritamiseks, vaid ka võimaldamaks täitemenetlust üldse mõistliku aja jooksul alustada. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu liikmete Trivimi Velliste, Mark Soosaare ja Imre Sooääre 1. juunil algatatud muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE) teenib eesmärki tõsta muinsuskaitsealal elavate ja seal kinnistuid omavate kodanike teadlikkust, mis on oluline tegur kultuuriväärtuste kaitsmisel . Praegu kehtiva muinsuskaitseseaduse järgi võivad riigieelarvest taotleda vastavat toetust ainult mälestiste omanikud. See võimalus puudub muinsuskaitsealal paiknevate kinnistute omanikel. Lähtudes võrdse kohtlemise printsiibist tuleks vastav õigus laiendada ka viimastele. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Valitsuse 1. juunil algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (675 SE). Õiguskantsleri seadust täiendatakse sättega, mis annab õiguskantslerile pädevuse teha Euroopa Parlamendi presidendile ettepanek võtta Euroopa Parlamendi liikmelt immuniteet. Vabariigi Valitsuse seadust täiendatakse sätetega, mis reguleerivad Vabariigi Valitsuse, peaministri ja ministri rolli Eesti seisukohtade kujundamisel ja esindamisel Euroopa Liidu otsustusprotsessis. Vabariigi Valitsuse seaduses muudetakse, täpsustatakse ja parandatakse ka osas, mis puudutab riigi esindamist kohtumenetluses, portfellita ministri kaasallkirja andmist ning justiitsministeeriumi ja välisministeeriumi valitsemisalade kirjeldusi. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside