Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 3. detsembril algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse ning huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE), mille eesmärk on muuta nimetatud seadustes läbivalt õppekava nimetus „alushariduse raamõppekava” nimetuseks „koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava”. Sellega viiakse koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse aluse nimetus kooskõlla selle reguleerimisalaga. Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 2 lõikele 2 omandatakse alusharidust lasteasutuses või kodus. Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava saab kindlaks määrata nõuded õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisele koolieelse lasteasutuses, kuid ei saa reguleerida lapse arengu toetamist kodus. Lapsevanem, kes kasvatab ja õpetab last kodus, saab lähtuda riiklikus õppekavas esitatud õppesisust, 6-7 aastase lapse arengu eeldatavatest tulemustest ja juhendmaterjalidest õpetajale. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Valitsuse 3. detsembril algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõuga (166 SE) ajakohastatakse seaduse regulatsiooni, täiendades seda rahvusvahelistest õigusaktidest tulenevate nõuetega. Tulenevalt erinevate arvutikuritegude hulga jätkuvast suurenemisest maailmas kehtestatakse raskemad karistused elutähtsa valdkonna arvutisüsteemide vastu suunatud rünnete toimepanemise eest. Juhul kui teatud arvutikuriteod on toime pandud terroristliku eesmärgiga, saab neid lugeda terrorikuritegudeks. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 3. detsembril algatatud seadmete energiatõhususe seaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE) täpsustab nõudeid, millele peavad vastama turule viidavad ja kasutusele võetavad seadmed. Kõrgemad nõuded seadmete energiatõhususele ning nende tootmis- ja kvaliteedi tagamise protsessile aitavad kahandada energiatarvet ja tõsta keskkonnakaitse taset, mis on säästva arengu ja energiaga varustamise kindluse säilitamise vältimatud eeldused. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 3. detsembril algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (168 SE) seadusena vastuvõtmisel kannavad salakaubavedajad aktsiisi tasumise näol täiendavaid kulusid. Praegu piirdub salakaubaveo vahelejäämise kulu üksnes kauba konfiskeerimisega. Muudatuse kohaselt ei ole konfiskeerimine aktsiisivabastuse aluseks, sest kaubad peavad olema võrdsetel alustel maksustatud, see on tarbimisse lubamisel. Aktsiisiseaduse alusel loetakse tarbimisse lubamiseks ka aktsiisikauba illegaalset tootmist, müüki või Eestisse toimetamist. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 4. detsembril algatatud kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõuga (169 SE) soovitakse seni maakohtute juures asunud kriminaalhooldusosakonnad üle viia vanglasüsteemi, muutes kriminaalhooldusosakonnad vanglate osakondadeks. Lisaks sellele peavad tehtavad muudatused kaasa aitama vangistuse eesmärkide kiiremale saavutamisele ning sellele, et isiku põhiõigustesse ja vabadustesse riigipoolse sekkumise ulatus ja määr oleks seaduses korrektselt sätestatud. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside