Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 19. oktoobril algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (599 SE), mis muudab kriminaalmenetluse tõhusamaks ja ökonoomsemaks. Samuti on sellel suurem vastavus menetlusse puutuvate isikute põhiõigustele. Mitmed eelnõus sisalduvad muudatused on kantud soovist tagada eri kohtumenetluse liike reguleerivate normide suurem ühtlus. Eelnõu suurendab kodanikkonna usaldust kehtiva õiguskorra ja õigusmõistmise süsteemi vastu. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 19. oktoobril algatatud loomatauditõrje seaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE) eesmärgiks on anda parem seaduslik alus loomataudi ennetamisele ja tõrjele, mis sätestatakse täpsemalt loomatauditõrje eeskirjas ja situatsioonplaanis. Samuti laiendada loomatauditõrje programmi rakendamise võimalusi kooskõlas aastateks 2007–2013 koostatud EL loomatervise strateegia põhimõtetega, ajakohastada seaduse mõisteid ja loomade tapamajja viimise ja edasise käitlemise nõudeid ning sätestada täpsemad taudikahju hüvitamise põhimõtted. Eelnõu on kooskõlas loomataudide ennetamist ja tõrjet reguleerivate Euroopa Liidu õigusaktidega. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.
 
Valitsuse 19. oktoobril algatatud piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni muudatuste ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (601 SE). Konventsioon sõlmiti 1991. aastal Espoos ja see jõustus 10. septembril 1997. Eesti ühines konventsiooniga 15. novembril 2000 ning see jõustus Eesti suhtes 24. juulil 2001. Konventsioon sätestab, et piiriülese keskkonnamõju hindamine toimub, kui kavandatav tegevus võib põhjustada olulist kahjulikku piiriülest mõju. Vajadus konventsioon järele tekkis kasvava mure tõttu piiriüleste heitmete pärast. Konventsiooniosaliste teisel kohtumisel, mis toimus 26.–27. veebruarini 2001 Sofias, võeti vastu otsus konventsiooni muutmise kohta. Muudatusega laiendatakse avalikkuse määratlust. Avalikkus, kes võib konventsiooni kohaselt osaleda menetlustes, hõlmab ka kodanikuühiskonda ja eelkõige valitsusväliseid organisatsioone, ning konventsiooniga võimaldatakse ühineda ka ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni mittekuuluvatel riikidel. Nii termini avalikkus tähenduse laiendamine kui ka konventsiooni avamine riikidele väljaspool ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni on olulised meetmed, mille eesmärk on tagada üldine teadlikkus keskkonnaküsimustest ja soodustada asjaomaste õigusaktide laialdasemat kohaldamist. Seega aidatakse konventsiooni muudatusega tõhustada keskkonnakaitsepoliitikat. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Valitsuse 19. oktoobril algatatud Eesti Vabariigi ja Iisraeli Riigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (602 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamist, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada. Samuti aitab leping luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks. Eestil on kehtivad topeltmaksustamise vältimise lepingud Soome, Rootsi, Taani, Norra, Läti, Leedu, Poola, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Islandi, Tšehhi, Kanada, Ukraina, Saksamaa, Valgevene, Madalmaade, Itaalia, Prantsusmaa, Iirimaa, Ameerika Ühendriikide, Moldova, Hiina, Kasahstani, Belgia, Austria, Armeenia, Malta, Horvaatia, Šveitsi, Ungari, Portugali, Türgi, Hispaania, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Luksemburgi, Gruusia, Singapuri, Kreeka, Aserbaidžaani, Bulgaaria ja Makedooniaga. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside