Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse põhiseaduskomisjoni 19. novembril algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE). Õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku viia kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus kooskõlla põhiseadusega. Õiguskantsleri arvates on kehtivas seaduses sätestatud Tallinna valimisringkondade moodustamine linnaosade kaupa ning mandaatide erijaotus valimisringkondade vahel vastuolus põhiseadusest tuleneva valimiste ühetaolisuse põhimõttega ning valimiste proportsionaalsuse põhimõttega. Riigikogu toetas õiguskantsleri ettepanekut ja võttis sellega kohustuse asuda kehtivat valimisseadust muutma. Eelnõu koosneb ühest sättest, mis tunnistab nimetatud seaduse § 9 lõike 2 kehtetuks. Selle sätte kehtetuks tunnistamise tagajärjel kaob territoriaalse representatsiooni klausel mandaatide jaotamisel Tallinnas. Mandaatide jagamine toimub vastavalt seaduse üldpõhimõtetele, st volikogu otsustab ringkondade arvu ja määrab mandaatide arvu vastavalt seadusele arvestades põhimõtet, et valimisringkonnad moodustatakse linnaosade kaupa. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 20. novembril algatatud sadamaseaduse eelnõu (393 SE). Võrreldes kehtiva seadusega on täpsustatud sadamale akvatooriumi määramist, keskkonnakaitse nõudeid sadamateenuse osutamisele, lasti käitlemist ja vastutust reguleerivaid sätteid. Täpsustatud on kasutatavaid mõisteid ja sadamate registreerimist sadamaregistris, mis aitab korrastada arvestuse pidamist sadamate üle ning võimaldab riigiasutustel efektiivsemalt teostada oma seadustest tulenevaid ülesandeid. Uute kohustustena lisanduvad turvalisuse nõuded sadamateenuse osutamisele. Sadama pidaja jaoks väheneb sadamaregistri regulatsiooniga oluliselt senine sadama registrisse kandmisele eelnev bürokraatlik asjaajamine. Elektrooniline sadamaregister võimaldab erinevatel ametkondadel saada operatiivselt ja täpselt informatsiooni sadamate ning nende suhtes teostatud riikliku järelevalve kohta. Väikesadamate olukorra lihtsustamiseks ja konkurentsivõime parandamiseks on eelnõus toodud väikesadama mõiste, mis võimaldab vastavas eriseaduses või selle alusel antavas rakendusaktis kehtestada väikesadamatele võrreldes muude sadamatega lihtsustatud nõudeid. Seaduse vastuvõtmine tagab asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktide nõuete täitmise. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 
 
Tagasiside