Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 9. veebruaril algatatud perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE), mille eesmärk on pikendada perioodi 2004-2006 projektide elluviimise lõpptähtaega, mis loob eelduse nimetatud perioodiks Eestile eraldatud struktuurivahendite maksimaalseks ärakasutamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 9. veebruaril algatatud elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (424 SE) sätestab terminalseadme identifitseerimiskoodi ebaseadusliku muutmise mõiste ning täpsustatakse andmete mittesäilitamise väärteokoosseisu. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Valitsuse 9. veebruaril algatatud Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (425 SE) eesmärk on kõrvaldada maksustamisõiguse jagamise tõttu tekkinud olukord, et Eesti residentide kunstnike ja sportlastena Hollandist teenitud tulu ei maksustata ei tuluallikariigis (Hollandis) ega ka residendiriigis (Eestis). Kunstnike ja sportlaste tulu topeltmaksustamise vältimiseks kasutatud vabastusmeetodi väljavahetamise vajadus krediidimeetodi vastu tuleneb Hollandi seaduse muudatusest: 2008. aasta algusest ei maksustata Hollandis mitteresidentidest kunstnike ja sportlaste tulu ning vabastusmeetodi kasutamise jätkamisel jääks Eesti ilma residentide kunstnike ja sportlaste Hollandis teenitud ja seal maksustamata tulu maksustamise õigusest. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Valitsuse 9. veebruaril algatatud maagaasiseaduse ja kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE) võimaldab saada täpsemat teavet maagaasi ja võrguteenuste hinna kujunemise kohta, et maagaasi ja võrguteenuste hinna kujunemise alused oleksid avatud turu tingimustes selged ja läbipaistvad. Kuna ka kehtiv seadus näeb ette võrguettevõtja ja müüja kohustuse esitada statistikaametile andmed maagaasi hinna kohta, ei too seadusemuudatus kaasa täiendavat töökoormust statistikaametile ega müüjatele või võrguettevõtjatele. Eelnõu seadusena jõustamise korral muutub kodutarbijatele gaasi hinna kooskõlastamise regulatsioon, mille kohaselt peab kodutarbijale müüdava maagaasi piirhinnad konkurentsiametis kooskõlastama vaid turgu valitsev gaasiettevõtja. Ülejäänud gaasi müüjad hinda kooskõlastama ei pea. Juhtivkomisjoniks määrati  majanduskomisjon.
 
Valitsuse 9. veebruaril algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE) viib liiklusseaduses autojuhi öötööd puudutava sätte kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta käiva direktiivi eesmärkidega, mille osas Euroopa Komisjon on algatanud rikkumismenetluse. Samuti on eelnõusse lisatud uus säte, mille kohaselt avalikult kasutatava tee omanikul on õigus ajutiselt või alaliselt piirata või keelata liiklust, et tagada elukeskkonda, liiklejate ohutust, looduskeskkonda või teerajatisi kahjustavate mõjude vähendamist. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 9. veebruaril algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (428 SE) soovitakse Euroopa Parlamendi valimistel anda hääletamisõigus välismaalasele, kes elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 9. veebruaril algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse § 28 muutmise seaduse eelnõu (429 SE) eesmärk on keelata Riigikogu liikmel oma volituste ajal olla riigi osalusega äriühingu, riigitulundusasutuse või riigi asutatud sihtasutuse nõukogu liige. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside