Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sihtkapitaliga soovitakse luua paremad võimalused kodanikuühiskonna arenguks.

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Isamaaliidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 15. juunil esitatud Riigikogu otsuse ”Riigikogu otsuse ”Riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (686 OE). Riigieelarve kontrolli komisjon moodustati algselt seitsmeliikmelisena. Et Andres Lipstok lahkus Riigikogust, siis muutus komisjon kuueliikmeliseks. Eelnõu eesmärk on muuta komisjon uuesti seitsmeliikmeliseks, nimetada komisjoni liikmeks Liina Tõnisson ning tema asendusliikmeks Jaanus Marrandi. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Isamaaliidu fraktsiooni 15. juunil esitatud Riigikogu otsuse ”Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitusele” eelnõu (687 OE) eesmärk on teha Vabariigi Valitsusele ettepanek alustada viivitamatult Vene Föderatsiooniga riikidevahelisi läbirääkimisi järgmiste küsimuste lahendamiseks: Narva Veehoidla tammi kahe riigi ühiskasutuse korraldamine; Narva jõel asuva Narva Hüdroelektrijaama elektrilise võimsuse proportsionaalne kahepoolne kasutamine sõltuvalt jõgikonna veehaardest. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni 15. juunil esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti kodanike relvavõitlusest NSV Liidu sõjalise okupatsiooni vastu” eelnõu (688 OE) näeb ette pidada eelnimetatud relvavõitlust Eesti vabadusvõitluseks ja selles osalenud Eesti kodanikke – Eesti vabadusvõitlejateks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 15. juunil algatatud loomakaitseseaduse ja põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (689 SE) viiakse ELi õigusaktides sätestatud nõuetega kooskõlla loomade vedu reguleerivad sätted. Direktiiviga vastavusse viimiseks kehtestatakse nõue, et loomade vedamisega tegelevad isikud peavad olema Veterinaar- ja Toiduameti kohalikus asutuses registreeritud sõltumata veo kestusest. Registreerimine võimaldab paremini teostada järelevalvet vedamise kohta esitatavate nõuete täitmise üle. Samuti sätestatakse erandid, mille puhul ei kohaldata LKSis vedamise kohta sätestatud nõudeid. Rakendamise käigus ilmnenud probleemide lahendamiseks täpsustatakse seaduses avatud mõisteid ja kasutatud termineid, täiendatakse ja sätestatakse nende lubatud veterinaarsete menetluste loetelu, mis muudavad looma välimust ja mida ei tehta ravi eesmärgil, täiendatakse põllumajandusloomade tapmise tingimustega, loomade vedamisega ja loomade avaliku näitamisega seotud sätteid ning muudetakse ja sõnastatakse uuesti looma äravõtmise ja loomapidamise õiguse äravõtmisega seotud sätted. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

Riigikogu liikme Eiki Nestori 15. juunil algatatud kriminaalmenetluse seadustiku § 368 muutmise seaduse eelnõu (690 SE) väljatöötamise tingis vajadus võimaldada isikutel, kelle teod võitluseks Eesti Vabariigi iseseisvuse eest või Eesti rahvale tehtud ülekohtu vastu tõid kaasa nende süüdimõistmise nõukogude kohtute poolt, seada jalule ajalooline õiglus ning tühistada omaaegne karistus. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 15. juunil algatatud Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (691 SE) algatajad teevad ettepaneku moodustada Riigikogus uus alatine komisjon, tulevikukomisjon, mis hakkaks parlamendi tasemel tegelema strateegiliste initsiatiivide koordineerimisega. Komisjon koordineeriks arengukavade väljatöötamist ja jälgiks seadusandluse vastavust vastuvõetud arengukavadele, ning kujundaks koostöös teiste alatiste komisjonidega Riigikogu seisukoha eelnõude vastavuse kohta vastuvõetud arengukavadele, samuti kontrolliks Vabariigi Valitsuse tegevust arengukavade elluviimisel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Res Publica fraktsiooni 16. juunil algatatud karistusseadustiku § 83 muutmise seaduse eelnõu (692 SE) eesmärk on laiendada konfiskeerimise kui mõjutusvahendi kohaldamist juhtudel, mil konfiskeeritav ese ei kuulu teo toimepanijale, vaid kolmandale isikule. See on vajalik eelkõige selliste kuritegudega seoses, mille toimepanemise motivaatoriks on varalise kasu saamine ning mille puhul kuriteo toimepanija võib konfiskeerimise takistamiseks kuriteoga omandatud vara üle anda kellelegi teisele. Selline oht on näiteks organiseeritud narkokuritegude puhul, mida võetakse ette suure varalise kasu saamise eesmärgil. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu liikmete Aivar Õuna ja Peeter Tulviste 16. juunil algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (693 SE) toob liiklusseadusesse vanasõiduki mõiste. Mõiste hõlmab sisuliselt sõidukeid, mille kasutamise osas kehtivad sõiduki valmistamise ajal kehtinud nõuded, mis on leebemad kui igapäevakasutuses olevatel sõidukitel, tagades sellega unikaalsete sõidukite säilimise ning soodustades nende taastamist originaalsel kujul. Vanasõiduki mõiste tuleks määratleda liiklusseaduses, kust seda on võimalik üle kanda haakuvatesse seadustesse ja muudesse õigusaktidesse. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Res Publica fraktsiooni 16. juunil algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (694 SE) sätestatakse, et isik, kes on omandanud põhihariduse põhikooli- ja gümnaasiumi riikliku õppekava järgi ja lõpetanud põhikooli 2005/2006 . õppeaastal või hiljem ning kelle ühiskonnaõpetuse aastahinne 9. klassis oli vähemalt ”hea”, on täitnud eesti kodakondsuse taotlemiseks kodakondsuse seaduses Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise kohta esitatud tingimused. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Res Publica fraktsiooni 16. juunil algatatud ühistranspordiseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (695 SE) esitamise vajaduse tingis kohalike omavalitsuste üksuste liitumisega kaasnev olukord, kus senised valdadevahelised bussiliinid muutuvad valdade liitudes vallasisesteks bussiliinideks. Eelnõu lähtub kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse §6 lõikes 6 toodud põhimõttest, et ühinemise tulemusena ei tohi vähenda omavalitsusele laekuvad toetussummad ning laiendab seda põhimõtet ka bussiliikluse toetamisele. Antud eelnõu loob võimaluse toetada avalikku liinivedu neil bussiliinidel ka pärast omavalitsusüksuste liitumist. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Res Publica fraktsiooni 16. juunil algatatud maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE) on ettevalmistatud maareformi ühe osa, so maa munitsipaliseerimise lõpuleviimise kiirendamise ja maareformi käigus kohalike omavalitsuste õiguste tagamise ning tasakaalustatud arenguks eelduste loomise eesmärgil. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

Res Publica fraktsiooni 16. juunil algatatud kodanikuühiskonna sihtkapitali seaduse eelnõu (697 SE) eesmärgiks on paremate võimaluste loomine Eesti kodanikuühiskonna arenguks, kodanikeühenduste toetamine ning hasartmängumaksust ja muudest allikatest laekuvate vahendite jaotusmehhanismi ja -põhimõtete määratlemine. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside