Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 20. detsembril esitatud Riigikogu otsuse ““Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030” heakskiitmine” eelnõu (1071 OE). Keskkonnastrateegia määratleb pikaajalised arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas keskkonna valdkonna seostest majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest ümbritsevale keskkonnale ja inimesele. Kuivõrd keskkonnastrateegia on pikaajaline (25 a), siis on võimalik teiste valdkondade arengukavade täiendamisel (nt transport ja energeetika) arvestada keskkonnastrateegias toodud põhjus-tagajärg seoseid ning töörühmade poolt leitud eelistatud tegevussuundi. Samuti on strateegilised valikud abiks otsuste kaalumisel teistes, enim keskkonnaseisundit mõjutavates valdkondades. Pikaajaliste arengueesmärkide täitmiseks vajalike tegutsemissuundade järgimine mõjutab riigi erinevaid sektoreid täna ja tulevikus ning eeldab nii seadusandliku kui täidesaatva võimu tegevuste järjepidevust ja kooskõla. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

 

Valitsuse 20. detsembril algatatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (1072 SE) eesmärgiks on viia seaduse tekst kooskõlla ELi õigusaktidega ning mõnede sätete sõnastuse muutmise abil lihtsustada seaduse rakendamist. Suurema muudatusena luuakse võimalus importida Eestisse loomi ja loomseid saadusi, mille kohta ei ole Euroopa Komisjon kehtestanud ühtseid impordinõudeid ning mille käive on marginaalne (tsirkuseloomad, meditsiinis ja taimekaitses kasutatavad selgrootud jms). Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

Valitsuse 20. detsembril algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (1073 SE). Tollideklaratsiooni ja reisija deklaratsiooni esitamist reguleerivate normide täpsustamine ning sõnastuse lihtsustamine tagavad seaduse üheselt mõistetavuse. Laienevad kauba hoiulevõtmise võimalused. Kui praegu on tollil õigus võtta hoiule kaupa, mille kogus või tolliväärtus ei ületa statistilist läve, siis edaspidi laieneb see õigus ka kaubale, mille kogus või tolliväärtus ületab statistilist läve. Isikul tekib hõivamisele kuuluva kauba puhul lisaks reekspordile ka tollijärelevalve all hävitamise ja riigi omandisse kandmise võimalus juhul, kui tollieeskirjadest tulenevaid nõudeid ei ole võimalik täita. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 20. detsembril algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1074 SE) eesmärk on kehtivate sätete ulatuse selgepiirilisemaks muutmine lähtudes põhimõttest, mille kohaselt eraelulisi ja delikaatseid isikuandmeid puudutav regulatsioon tuleb kehtestada seadusandlikul tasandil. Eeltoodust johtuvalt täpsustatakse eelnõuga varjupaigataotleja, pagulase, täiendava kaitse saaja ja ajutise kaitse saaja poolt elamisloa taotlemisel ja elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavate eraeluliste ja delikaatsete isikuandmete esitamise kohustust, mis puudutab taotleja rassi, rahvust, usku, poliitilisi veendumusi ja kuuluvust sotsiaalsesse gruppi ning andmed taotleja abikaasa või elukaaslase kohta. Seadusemuudatuse tulemusel täpsustuvad seega valitsuse volitused elamisloa taotluse ja elamisloa pikendamise taotluse menetluse raames esitatavate tõendite ja andmete loetelu kehtestamisel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 20. detsembril algatatud maapõueseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (1075 SE). Seaduse kehtiva redaktsiooni kohaselt kinnitab põlevkivi kasutamissuundade kindlaksmääramiseks, sealhulgas põlevkiviõli, põlevkivigaasi ning põlevkivist toodetud elektri- ja soojusenergia kasutusvõimaluste hindamiseks, koostatud riikliku arengukava valitsus. Eelnõu kohaselt kinnitab eelpoolmainitud arengukava Riigikogu, samas aga arengukava koostamise ülesande ja tähtaja kinnitab valitsus. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside