Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Panga Nõukogu esimehe 26. jaanuaril esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (413 OE), millega tehakse ettepanek nimetada nõukogu liikmeteks alates 18. veebruarist 2009 Kalev Kallo, Irene Kull, Jürgen Ligi, Enn Listra, Tõnis Palts, Liina Tõnisson ja Urmas Varblane. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 

Valitsuse 26. jaanuaril esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (414 OE) näeb ette pikendada alates 21. veebruarist 2009 Riigikogu varasemas otsuses sätestatud Eesti kaitseväe, isikkoosseisuga kuni viis kaitseväelast, kasutamise tähtaega ÜRO poolt juhitaval rahutagamismissioonil (United Nations Truce Supervision Organization – UNTSO) Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias kuni 31. detsembrini 2010. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 26. jaanuaril algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (416 SE) üheks eesmärgiks on mõistete korrastamine ja ühtlustamine karistusseadustiku 15. peatüki 2. jaos sisalduvate riigivastaste süütegude sätetes. Eelnõu eesmärgiks on tõhustada massilise korratuse kohta käivaid sätteid, sest tegemist on ohtliku riigivastase süüteoga. Selleks nähakse lisaks juba kriminaliseeritud massilise korratuse organiseerimisele (KarS § 238) ette karistusõiguslik vastutus ka sellise teo toimepanemisele üleskutsumise ja massilise korratuse ettevalmistamise eest. Süüteo toimepanemine massilise korratuse ajal (KarS § 239) hõlmab eelnõu kohaselt ka seadusliku korralduse eiramist. Muudatus aitab ennetada massiliste korratuste organiseerimist ja massilise korratuse käigus süütegude toimepanemist. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 26. jaanuaril algatatud tehnilise normi ja standardi seaduse ning halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE) eesmärk on tagada EP vastava määruse täitmine. Nimetatud määrus käsitleb vastastikuse tunnustamise põhimõtet kaupade vaba liikumise osas ja sätestab protseduurireeglid kaupade vaba liikumise osas takistuste tegemiseks. Ühtlasi asendab määrus seni kehtivat, kuid reaalsuses mitte toimivat nõukogu otsust, millega kehtestatakse informatsiooni vahetamise kord selliste siseriiklike meetmete suhtes, millega kaldutakse kõrvale ühenduse territooriumil kaupade vaba liikumise põhimõttest. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 26. jaanuaril algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE). Algatajate ettepaneku kohaselt hüvitatakse Riigikogu liikmele kuludokumentide alusel tööga seotud kulutused kuni 15% Riigikogu liikme ametipalgast Riigikogu juhatuse kehtestatud korras. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni 27. jaanuaril algatatud karistusseadustiku § 522 muutmise seaduse eelnõu (418 SE) eesmärgiks on pikendada lisakaristuse kohaldamisel loomapidamisõiguse äravõtmise määrasid väärteo korral kuni viie aastani ja kuriteo korral kuni viieteist aastani. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside