Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 11. juunil algatatud Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni põhikirja heakskiitmise seaduse eelnõu (290 SE). Ühinemine IDAga on Eesti jaoks tähtis, kuna oleme ÜRO liikmena koos teiste maailma riikidega võtnud kohustuse saavutada aastaks 2015 ÜRO aastatuhande arengueesmärgid, sealhulgas osaleda vaesemate riikide abistamises nende eesmärkide saavutamisel. IDA aitab toetada globaalselt vaeseima regiooni Aafrika ning teiste vaeste riikide arengut, kuhu Eesti kahepoolne arenguabi ei jõua. Kohustuse suurendada panust Aafrika riikide arengusse oleme võtnud ka EL liikmesriigina. Lisaks annab IDAga ühinemine Eestile võimaluse senisest rohkem kaasa rääkida arengumaid puudutavate otsuste tegemisel ning jagada kogemusi, näiteks välislaenude haldamisel ning liberaalse majandusruumi arendamisel. Ühinemine IDAga toob kaasa varalisi kohustusi, kuid parandab Eesti kui doonorriigi mainet rahvusvahelisel tasandil ning aitab ellu viia Eesti arengukoostööalaseid eesmärke. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

 

Valitsuse 11. juunil algatatud Tollikoostöö Nõukogu asutamiskonventsiooni muudatuse heakskiitmise seaduse eelnõu (288 SE). Kui Euroopa Ühendus saab WCO liikmeks, siis on võimalik selles organisatsioonis esindada Euroopa Ühendusel liikmesriikide huve nendes valdkondades, kus Euroopa Ühenduse liikmesriigid on oma pädevuse loovutanud Euroopa Ühendusele. Eesti ei loovuta konventsiooni muudatust heaks kiites oma pädevust, sest pädevus on ühenduse ja liikmesriikide vahel jagatud juba ELiga ühinemisest alates. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 11. juunil algatatud kaitseväeteenistuse seaduse, ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE) peamiseks eesmärgiks on ajakohastada  ajateenistuskohustuse täitmise kord asendusteenistuses. Muudatuste tulemusel tekib juurde võimalikke teenistuskohti. Samuti võrdsustub asendusteenistuslastele makstava toetuse suurus ja kord. Asendusteenistusse kutsumise ja asendusteenistuses viibimisega seotud otsuste tegemine on selgemini määratletud ning koondatud Kaitseressursside Ameti pädevusse. Asendusteenistuslepingu lisamisega on tagatud Kaitseressursside Ameti, asendusteenistuslase ning teenistuskoha asutuse õigused ja kohustused. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 11. juunil algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksude topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (291 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamine, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulu- ja varamakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada. Samuti aitab leping luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks. Eestil on kehtivad topeltmaksustamise vältimise lepingud Soome, Rootsi, Taani, Norra, Läti, Leedu, Poola, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi, Islandi, Tšehhi, Kanada, Ukraina, Saksamaa, Valgevene, Madalmaade, Itaalia, Prantsusmaa, Iirimaa, Ameerika Ühendriikide, Moldova, Hiina, Kasahstani, Belgia, Austria, Armeenia, Malta, Horvaatia, Šveitsi, Ungari, Portugali, Türgi, Hispaania, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Luksemburgi, Gruusia ja Singapuriga.  Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside