Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 8. märtsil algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (698 SE), mille eesmärk on ühiskondlikke muudatusi arvestades laiendada kaitseväelase teenistusülesannete täitmisel hukkunud lähedastele riigi poolt makstava ühekordse toetuse saajate ringi. Hüvitise saajate ringi laiendamine võimaldab hüvitise saajate ringi kaasata ka isikuid, kes ei kuulu kaitseväelase perekonda või ülapidamisele perekonnaseaduse mõistes. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 8. märtsil algatatud Eesti Vabariigi ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Euroopa koostööriigi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (699 SE). Kokkulepped ja ettevõtete koostööprojektide käivitamine annab Eesti ettevõtetele võimaluse osaleda kõrgtehnoloogilises arendustöös ja loob uusi töökohti. See on üheks allikaks teadmistemahukale ekspordile. Kosmosetehnoloogiate väljatöötamine ning nende rakenduste maapealne kasutamine on üks alus Euroopa tulevaseks majanduskasvuks. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Valitsuse 8. märtsil algatatud jäätmeseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (700 SE) rakendumisel on positiivne mõju keskkonnale, sest mitmed sätted on suunatud keskkonnaseisundi parendamisele ja hoidmisele, et vältida kaevandamistegevusest tekkivatest jäätmetest põhjustatud kahjustusi. Eelnõu jõustumise korral suureneb riigi võimalus kontrollida kaevandamisjäätmete käitlemist ja seega hoida ära või maksimaalselt vähendada sellest tulenevat kahjulikku keskkonnamõju. Eelnõu avaldab mõju ettevõtluskeskkonnale, muutes teatud määral keerukamaks ja kulukamaks tegevused, mis on seotud kaevandamisjäätmete tekitamisega. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Maaelukomisjoni 9. märtsil algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE). Riigikogu võttis 11. novembril 2009 vastu Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, mis jõustus 1. jaanuaril 2010. Rakendusaktide väljatöötamise käigus on ilmnenud ebakõla otsetoetusi ja täiendavaid otsetoetusi reguleerivate üldsätete ja erisätete vahel, kusjuures otsetoetuste nõudeid käsitlevad sätted ja volitusnormid määruste kehtestamiseks on korrektsed. Eelnõu eesmärgiks on kõrvaldada nimetatud ebakõla. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside