Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 6. oktoobril algatatud käibemaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (353 SE), mille koostamise eesmärk on üle võtta Euroopa Liidu Nõukogu käibemaksudirektiivi mõningad uued sätted, mis puudutavad maksustatava väärtuse määramist ja teatavaid meetmeid maksudest kõrvalehoidumise või maksustamise vältimise ärahoidmiseks. Need meetmed puudutavad seotud isikute vaheliste tehingute maksustatava väärtuse määramist, mille korral on õigus maksuhalduril nõuda tehingu turuväärtuselt maksu tasumist. Sõiduautode omatarbe maksustatav väärtuseks on määratud tulumaksuseaduse § 48 lõike 8 alusel kehtestatud erisoodustuse hind, mida tõstetakse eelnõu kohaselt 2000 kroonilt 4000 kroonile. Oluline muudutus puudutab ka ühe maksukohustuslasena registreeritud isikuid. Eelnõu kohaselt on ka edaspidi praegu kehtivatel tingimustel õigus isikutel registreeruda ühe maksukohustuslasena ehk käibemaksugrupina. Põhimõtteline erinevus võrreldes kehtiva korraga seisneb selles, et käibemaksugrupina registreeritud isik tegutseb kolmandate isikute suhtes kui üks isik. Praegu ühise maksukohustuslasena registreeritud isikud teevad tehinguid kolmandate isikutega igaüks oma nimel (§ 26). Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 6. oktoobril algatatud rahva ja eluruumide loenduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (354 SE) muudetakse rahva ja eluruumide loenduse seaduse sätteid loenduse ja järelküsitluse aja ning loendusmomendi määramise kohta. Seaduse muudatusega tagatakse senisest suurem paindlikkus loenduse ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 6. oktoobril algatatud tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (355 SE). Konventsioon on ainuke rahvusvaheline õiguslikult siduv kokkulepe tuumamaterjali füüsilise kaitse alal. See kehtestab meetmed tuumamaterjaliga seotud süütegude ärahoidmiseks ja avastamiseks ning süüdlaste karistamiseks. Konventsiooni peamine eesmärk on füüsilise kaitse meetmete kohaldamine tuumamaterjali riikidevaheliste vedude ajal. Konventsiooni muutmise peamine eesmärk on laiendada selle kohaldamisala, mille põhirõhk on praegu tuumamaterjali riikidevahelistel vedudel, ka tuumamaterjali riigisisesel kasutamisel, selle hoidmisel ja veol ning tuumamaterjali ja -rajatiste kaitsel sabotaaži eest. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 6. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu 22. jaanuari 2003. a. otsuse ”Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” muutmine” eelnõu (356 OE) näeb ette suurendada Riigikogu 22. jaanuari 2003. aasta otsuses sätestatud Eesti kaitseväe isikkoosseisu kuni 170 kaitseväelaseni ja pikendada nende kasutamise tähtaega NATO poolt juhitaval rahutagamismissioonil Afganistanis kuni 31. detsembrini 2009. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni 6. oktoobril algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (357 SE). Käesoleval hetkel kasutatakse seaduses terminit usuõpetus, seal peaks aga olema usundiõpetus. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Eesti Reformierakonna fraktsiooni 6. oktoobril algatatud säästva arengu seaduse täiendamise seaduse eelnõu (358 SE) eesmärk on seaduse täiendamine sätetega, mis tagavad biosfääri kaitsealade jaoks vajaliku õigusruumi. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside