Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 22. märtsil algatatud omandireformiga seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (715 SE), mille eesmärgiks on lahendada õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisel ja kompenseerimisel üles kerkinud õiguslikke ja korralduslikke probleeme. Eelnõu võimaldab kohalikel omavalitsustel lõpetada asjassepuutuvad vara tagastamise ja kompenseerimise menetlused. Omandireformi aluste seaduse vastava sätte kehtetuks tunnistamine välistab potentsiaalse võimaluse riigi või kohalike omavalitsuste vastu suunatud kahjunõuete esitamiseks suurusjärgus 100 miljonit krooni. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 22. märtsil algatatud kaugkütteseaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (716 SE) täpsustab ja ajakohastab regulatsiooni soojusvarustuse katkestamise õiguse normi osas. Eelnõu kohaselt ei saa soojusettevõtja õigust soojusvarustuse katkestamiseks kasutada talveperioodil enne, kui võlakohustuse täitmise teatise saamisest on möödunud 90 päeva ja selle aja jooksul ei ole võlgnevust kui soojusvarustuse võimaliku katkestamise aluseks olevat asjaolu likvideeritud. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Valitsuse 22. märtsil algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (717 SE) soovitakse laiendada võimalust kohaldada narkomaanidele sõltuvusravi. Tegemist on kuritegude toimepanemise eest mõistetava vangistuse asendamisega. Samuti laiendab eelnõu võimalusi lõpetada kriminaalmenetlus otstarbekusest, kui isik nõustub sõltuvusravile suunamisega. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Valitsuse 22. märtsil esitatud Riigikogu otsuse „Eesti julgeolekupoliitika alused” eelnõu (718 OE). Julgeolekupoliitika alused on põhimõtteline juhisdokument, mis sõnastab terviklikult Eesti julgeolekukäsitluse, kajastades kõiki riigi julgeoleku tagamise olulisi valdkondi. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Riigikaitsekomisjoni 23. märtsil algatatud relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (719 SE) eesmärgiks on lubada enne 1946. aastat toodetud tääknoad külmrelvadena piiramata tsiviilkäibesse. Tääknoad on tsiviilkäibes lubatud nii Euroopa Liidu riikides, kui enamikes maailma riikides. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside