Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 13. aprillil algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE), mille paragrahvide 121 ja 122 muutmisega kaasneb ettevõtjale võimalus maksta lõivusid iga-aastaselt, st väiksemate summade kaupa, mitte korraga kogu summat. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 13. aprillil algatatud äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (466 SE) peamiseks eesmärgiks on võtta Eesti õigusesse aktsionäri õiguste direktiiv. See direktiiv kohaldub reguleeritud turul olevatele äriühingutele. Direktiivi eesmärgiks on lihtsustada aktsionäridel hääleõiguse kasutamist, eemaldada tõkked, mis takistavad hääleõiguse tõhusat teostamist. Aktsionärid, kes ei ole liikmesriigis, kus on äriühingu registreeritud asukoht, peaksid saama oma õigusi seoses üldkoosolekuga kasutada sama hõlpsasti kui äriühingu registreeritud asukohas olevad aktsionärid. Seetõttu eemaldatakse direktiiviga tõkked, mis takistavad selliste aktsionäride juurdepääsu üldkoosolekuga seotud teabele ja hääleõiguse kasutamist üldkoosolekul füüsiliselt osalemata. Äriühingutel peab olema võimalus pakkuda aktsionäridele üldkoosolekult elektrooniliste vahendite abil osavõtmist või posti teel hääletamist. Direktiiviga nähakse ette ka hääletamistulemuste avalikustamine aktsiaseltsi veebilehel. Samuti lihtsustatakse direktiiviga esindaja määramise korda. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 13. aprillil algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (467 SE) eesmärk on laiendada lennuohutusvastase ründe kuriteokoosseisu. Praktikas on kerkinud esile uusi juhtumeid, mis ohustavad lennuohutust, kuid ei ole kehtiva õigusega kaetud. Ühtlasi sätestatakse kuriteona teise isiku identiteedi volituseta kasutamine ehk identiteedivargus. Karistatavaks muutub teise isiku identiteedi kasutamine, kui sellega on tekitatud kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele või kui see on toime pandud kuriteo varjamise eesmärgil. Samuti eelpool nimetatud eesmärgil identiteeti puudutavate andmete edastamine ja nendele juurdepääsu võimaldamine. Hetkel identiteedivargus kui selline karistatav ei ole. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni 13. aprillil algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (468 SE) eesmärk on võimaldada hoiu-laenuühistutest ja sihtasutusena tegutsevatest eluasemefondidest võetud eluasemelaenude intressidelt saada tulumaksu tagasi sarnaselt pankade eluasemelaenudele. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 14. aprillil esitatud Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Arengupanga ning Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx vahelisele laenule riigigarantii andmise kohta” eelnõu (469 OE). CEB-i ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitava garantiilepingu kohaselt garanteerib Eesti Vabariik KredEx-i laenulepingust tulenevate kõikide rahaliste kohustuste täieliku ja täpse täitmise. Garantiilepingust tuleneva vastutuse maksimaalne summa on 34 500 000 eurot ja garantii tähtaeg on 31. detsember 2027. Seoses riigigarantii andmisega sõlmib Eesti Vabariik KredEx-iga garanteerimislepingu, milles lepitakse kokku KredEx-i kohustused ja vastutus ning riigigarantii andmise eest KredEx-i poolt makstav riigigarantii preemia suurus. Kuna riigile garantii andmisega kaasnevad riskid on otseselt seotud KredEx-i poolt võlgnetava laenusumma suurusega, peab KredEx maksma garantiipreemiana 0,1% keskmiselt laenujäägilt aastas iga riigigarantii kehtivusaja kalendriaasta eest. Täpsem garantiipreemia arvestamise ning tasumise kord lepitakse kokku garanteerimislepingus. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside