Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 16. novembril algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE), millega kaasnevad mõjud ettevõtluskeskkonnale, ettevõtete tegevusele, riigiasutuste töökorraldusele ja avaliku sektori kuludele. Ettevõtjale ei kaasne olulisi kulusid seaduse rakendamisel. Enamus aktsiisiseaduse muudatusi on tehnilise iseloomuga lahendamaks praktikas esilekerkinud probleeme ning muutes regulatsiooni õigusselgemaks. Ettevõtjate halduskulud vähenevad seoses pabersaatelehe asendamisega e-saatelehega aktsiisikauba lähetamisel teise liikmesriiki. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 16. novembril algatatud Finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE) põhieesmärk on laiendada finantsteenuste piiriülese pakkumise võimalusi järgmistes valdkondades: pangandus- ja investeerimisteenused ning kindlustustegevus- ja vahendus. Eelnõu jõustumisel saavad Eesti finantssektori ettevõtjad senisest laiemad võimalused tegutseda piiriüleselt Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvates riikides ning nende riikide ettevõtjad omakorda saavad võimaluse piiriüleseks tegutsemiseks Eestis. Tegemist ei ole siiski erakorralise muudatusega Eesti finantssektori tänases regulatiivses keskkonnas – Eestis piiriüleste teenuste osutamise võimalus on teatud tingimustel täna juba olemas nii kolmandate riikide investeerimisühingutel kui ka fondivalitsejatel. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 16. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõuga  (627 OE) soovitakse teha valitsusele ettepanek töötada välja riigieelarvega tagatav meetmete plaan majanduse (sh.põllumajanduse) kiiremaks taastumiseks ja tööhõive suurendamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Keskkonnakomisjoni 17. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamiseks asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamine” muutmise” eelnõuga (628 OE) nimetatakse nõukogu liikmeks Kalvi Kõva asemel Toomas Trapido. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Väliskomisjoni 17. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine„ muutmise” eelnõu (629 OE) näeb ette arvata Eesti delegatsiooni koosseisust välja Ott Lumi ja nimetada tema asemel delegatsiooni liikmeks Sven Sester. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
 
 
 
 
Tagasiside