Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni 17. detsembril algatatud asjaõigusseaduse § 143 muutmise seaduse eelnõu (401 SE), mis vähendab naabruskinnisasjade kohustust taluda nende kinnisasjadele levivat kahjulikku ning häirivat mõju. Kahjuliku või häiriva mõju vähendamisega soovitakse parandada elukvaliteeti naabruskinnisasjadel. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 17. detsembril algatatud riigieelarve seaduse, riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (402 SE) väljatöötamine on tingitud viimase aja arengutest maailma finantsturgudel, millest tulenevalt on vajalik muuta ka Eesti riigi valmisolek finantskriisidega võitlemiseks senisest tõhusamaks. Seaduse vastuvõtmisega suureneb hoiustajate ja muude võlausaldajate, krediidiasutuste endi ja kogu Eesti finantssüsteemi kindlus, et riik on valmis vajaduse korral tõhusalt sekkuma tagamaks finantsstabiilsust. Samuti antakse oluline signaal teistele EL liikmesriikidele, et Eesti on tõhustanud oma valmisolekut võimaliku finantskriisi ennetamisel või lahendamisel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 17. detsembril algatatud terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (403 SE). Konventsiooni ratifitseerimine aitab kaasa terrorismivastase võitluse tõhustamisele ja terrorismivastases võitluses teiste konventsiooniosalistega tehtavale koostööle. Riigisiseselt on loodud uued kuriteokoosseisud, et võtta meetmeid terrorismi ennetamiseks: esmajoones terrorikuritegude toimepanemisele avaliku üleskutse ning terroristide väljaõppe ja värbamise vastu võitlemiseks. Püütakse parandada terrorismi tõttu kannatanute olukorda ning kinnitatakse solidaarsust terrorismiohvrite ja nende perekondadega. EN põhilisi ülesandeid on olnud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse edendamine. Seetõttu rõhutatakse, et ehkki on vaja tugevdada võitlust terrorismi vastu, tuleb terrorikuritegude ennetamise ja tõkestamise meetmete võtmisel järgida seadusi, demokraatlikke väärtusi, inimõigusi ja põhivabadusi ning muid rahvusvahelise õiguse norme, sealhulgas vajaduse korral rahvusvahelise humanitaarõiguse norme. Konventsioon ei mõjuta juba kehtestatud sõnavabaduse ega ühinemisvabaduse põhimõtteid. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 
 
Tagasiside