Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 15. märtsil algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE), millega soovitakse üht omavalitsust või mitut naaberomavalitsust tabanud häda puhul moodustada nn omavalitsuse kriisikomisjon, kellele soovitakse anda otsustusõigus erimärgistusega vedelkütuse kasutamiseks põllumajanduslikus masinas juhul, kui see masin osaleb hädaolukorra likvideerimisel või päästetöödel. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 15. märtsil algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse § 83¹ muutmise seaduse eelnõu (706 SE) käsitleb maavanemale tähtajalise teenistussuhte lõppemise eest hüvitise väljamaksmise erijuhtumit. Eelnõuga kavandatakse täiendada seadust sättega, mille kohaselt kriminaalmenetluses tahtlikult toimepandud kuriteos kahtlustatava või süüdistatava maavanema tähtajalise teenistussuhte lõppemisel ei maksta maavanemale ettenähtud 6 kuu ametipalga suurust hüvitist välja kohe tähtajalise teenistussuhte lõppemisel, vaid siis, kui maavanema suhtes on jõustunud õigeksmõistev kohtuotsus. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Valitsuse 15. märtsil algatatud pakendiaktsiisi seaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (707 SE) lahendatakse praktikas üles kerkinud probleeme. Sätestatakse aktsiisimaksja ja taaskasutusorganisatsiooni vahel sõlmitava lepingu kehtima hakkamise aeg ning keeld seadusega sätestatud kohustusi tagasiulatuvalt üle anda. Seoses ekspordi tolliprotseduuri kohaldamise lõpetamisega vee- või õhusõiduki pardavarudele sätestatakse pakendiaktsiisi vabastus Eestist rahvusvahelisi reise tegeva vee- või õhusõiduki pardale toimetatava kauba pakendile. Rahvusvahelisi reise tegeva vee- või õhusõiduki pardale toimetatav pakend vabastatakse tagatisrahast. Eelnõuga viiakse kooskõlla pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse pakendmaterjali liigitus. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Valitsuse 15. märtsil algatatud äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (708 SE) eesmärk on reguleerida äriseadustiku muutmisega ühinguõigust nii, et Eesti saaks kindlaksmääratud kuupäeval eurole üle minna. Vastavad muudatused tehakse ka krediidiasutuste seaduses, väärtpaberituru seaduses, Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses, tsiviilkohtumenetluse seadustikus ning riigilõivuseaduses. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Valitsuse 15. märtsil algatatud euro kasutusele võtmise seaduse eelnõu (709 SE) eesmärk on viia Eesti õigusraamistik kooskõlla Euroopa Liidu õigusega, et Eestil oleks võimalik eeldatavalt  1. jaanuarist 2011 võtta kasutusele ühisraha euro. Eelnõu reguleerib Eesti krooni eurodeks vahetamist ja krooni käibelt kõrvaldamist, euro ja krooni paralleelkäivet ning sätestab Eesti kroonilt eurole üleminekuks vajalikud muudatused seadustes. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Keskkonnakomisjoni 16. märtsil algatatud veeseaduse ja kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (710 SE) jõustumisel on võimalik tõhusamalt korraldada pinna- ja põhjavee seiret vastavuses Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi nõuetega. Samuti võimaldab vesikonnapõhine lähenemine veekaitsemeetmeid paremini rakendada ning veekogusid tõhusamalt kaitsta. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 16. märtsil algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõuga (711 SE) soovitakse tõsta toimetuleku piir 1200 kroonini. Lisaks muudetakse toimetulekutoetuse arvestamise aluseid, lisades avaliku töö eest saadud tasu, represseeritutele makstavad toetused ja riiklikud peretoetused sissetulekute hulka, mida ei arvestata toimetulekutoetuse maksmisel. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside