Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 5. detsembril algatatud erastamisväärtpaberite väljaandmise ja kasutamisega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (788 SE). Lähtuvalt rahandusministeeriumi esitatud analüüsist ja selle järeldustest tegi valitsus ettepaneku mitte pikendada erastamisväärtpaberite väljaandmist, kuid pikendada nende kasutamist maa ja eluruumide erastamise maksevahendina 31. detsembrini 2006, s.t senisega võrreldes poole aasta võrra kauem. Valitsuse ettepaneku kohaselt alustatakse kompensatsioonide rahas väljamaksmist üks aasta pärast erastamisväärtpaberite väljaandmise lõpetamist ning lõpptähtajaks kasutamata jäänud erastamisväärtpaberid makstakse välja kuni viie aasta jooksul. Eelnõu eesmärgiks on nende ettepanekute realiseerimiseks vajalike muudatuste tegemine erastamisväärtpaberite väljaandmist ja kasutamist käsitlevais seadustes – erastamisseaduses, õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduses, maareformi seaduses ja omandireformi aluste seaduses ning muudes õigusaktides. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Res Publica fraktsiooni 5. detsembril esitatud Riigikogu otsuse “Ettepanek Vabariigi Valitsusele” eelnõuga (789 OE) peetakse vajalikus teha valitsusele ettepanek esitada Riigikogule otsuse eelnõu, millega kinnitatakse Eesti põhiseisukohad Euroopa Liidu 2007 – 2013 eelarve läbirääkimistel ja Eesti strateegilised prioriteedid Euroopa Liidu 2007-2013 eelarve alusel saabuva välisabi kasutamisel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 5. detsembril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsus “Kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010 heakskiitmine” muutmine” eelnõu (790 OE). Arvestades kriminaalpoliitika kui riiklikult tähtsa küsimuse Riigikogus igakülgse ja põhjaliku arutamise vajalikkust, on otstarbekas ühendada arengusuundade elluviimise ettekanne eelmise aasta kuritegevuse statistika andmete avaldamisega. Seetõttu tehakse ettepanek muuta Riigikogu poolt tehtud otsust kriminaalpoliitika arengusuundade ettekande esitamise aja osas. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Õiguskomisjoni 5. detsembril algatatud karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (791 SE) algatamine on tingitud vajadusest viia karistusseadustik kooskõlla korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni nõuetega. Väärteomenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muudatused tingis vajadus kõrvaldada vastuolu menetlusseaduste ja põhiseaduse vahel. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi ja Eiki Nestori 5. detsembril algatatud töö- ja puhkeaja seaduse täiendamise seaduse eelnõu (792 SE) väljatöötamise tingis vajadus tagada rahvale kuupäevaliselt määratletud rahvuspüha ja riigipühadega kaasnevad lisa puhkepäevad ka siis, kui rahvuspüha või riigipüha langeb iganädalasele puhkepäevale. Nimetatud ettepanek on esitatud ka varem, kuid see ei ole leidnud Riigikogu toetust. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Euroopa Liidu asjade komisjoni 5. detsembril algatatud Riigikogu kodukorra seaduse § 47 muutmise seaduse eelnõu (793 SE) eesmärk on parandada Riigikogu tööaja korraldamist , andes võimaluse Riigikogu liikmete tihedamaks suhtlemiseks valijatega ja samas aktiivseks osalemiseks Euroopa Liidu otsustusprotsessis. Eelnõuga soovitakse muuta Riigikogu täiskogu, EL asjade komisjoni ja väliskomisjoni istungite toimumise aega. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Isamaaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 5. detsembril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsus “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” muutmine” eelnõu (794 OE) eesmärgiks on pikendada uurimiskomisjoni volitusi kuue kuu võrra. Uurimiskomisjoni töö käik on näidanud, et komisjoni töö maht on osutunud liialt suureks, et komisjon võiks esitada lõpparuande 2006. aasta 1. jaanuariks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal , 6316351

Tagasiside