Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Keskerakonna fraktsiooni 19. detsembril esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (342 OE), millega tehakse ettepanek alustada 1960. aasta UNESCO hariduse diskriminatsiooni vastase konventsiooniga ühinemise protsessi, et tagada diskrimineerimisest vaba Eesti hariduspoliitika.  Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Kultuurikomisjoni 20. detsembril algatatud erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõuga (343 SE) täiendatakse erakooliseaduse § 15 lõiget 1 teise lausega järgmiselt: „Kui eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, asutaja või liige on riik või kohalik omavalitsus, siis lähtutakse tema peetava põhikooli ja gümnaasiumi õppekeele määramisel põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kehtestatud nõuetest.“ Õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku viia erakooliseaduse nimetatud säte kooskõlla põhiseaduse § 37 lõike 1 esimese lause ja § 37 lõike 4 esimese lausega nende koostoimes põhiseaduse §-ga 14. Õiguskantsleri ettepaneku kohaselt on erakooliseaduse § 15 lõige 1 põhiseadusvastane osas, milles see lubab avalikule võimule kuuluvas erakoolis anda eestikeelse õpetuse asemel õpetust muus keeles eelnevalt kontrollimata, kas võõrkeelse hariduse andmisel on riik taganud igaühe õiguse saada eestikeelset õpetust. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 20. detsembril esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõuga (344 OE) soovitakse tagada rahaline kompensatsioon SA Tallinna Lastehaiglale saamata jäänud tulu eest visiidi- ja voodipäevatasu mitterakendamisel. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Valitsuse 20. detsembril algatatud tööstusheite seaduse eelnõuga (345 SE) soovitakse saavutada negatiivse keskkonnamõju vähenemine, mistõttu rakendamise olulisim mõju on tööstusettevõtetest tuleneva saastatuse vähenemine, millest tulenevalt omakorda vähenevad negatiivsed mõjud inimeste tervisele. Ette on nähtud keskkonnaalase kontrolli süsteemne teostamine. Positiivne on ka avalikkuse suurem juurdepääs käitiste tegevusega seotud andmetele ning suuremad võimalused osaleda sellistele käitistele lubade andmise menetluses, kuna eelduste kohaselt võimaldab avalikkuse osalemine teha kvaliteetsemaid otsuseid ja arvestada paremini keskkonnakaitse ning inimese tervise kaitse vajadustega. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside