Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 5. novembril algatatud puhkuseseaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE), mille eesmärgiks on isa rolli väärtustamine ühiskonnas ja peresidemete tugevdamine. Isa rolli väärtustatakse läbi tasustatud puhkuse andmise isadele, et isa saaks olla kodus koos ema ja lapsega, samas kaotamata sissetulekus. Isapuhkuse ajaks säilitatakse töölepinguga või avalikus teenistuses töötavale isale tema keskmine palk, mis kompenseeritakse tööandjale riigieelarvest. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Valitsuse 5. novembril algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõul (146 SE) on oluline mõju tervishoiukorraldusele tervikuna. See tähendab üleminekut täielikult elektroonilisele tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimisele ning dokumenteeritavate andmete oluliselt suuremale käideldavusele. E-tervise infosüsteemi kasutuselevõtmise eesmärk on ravikvaliteedi tõus ja patsientide rahulolu tõus. Lisaks toob see pikemas perspektiivis kaasa ka tervishoiusüsteemi toimimise suurema ökonoomsuse. Tervishoiusektori oskusteave kogutakse tsentraalsesse riigi poolt kontrollitavasse infosüsteemi. Sellega on võimalus kokku hoida tervishoiu sektoris tehtavaid kulutusi, kuna läbi keskse koordineerimise kaob vajadus viia erinevates asutustes läbi iseseisvalt paralleelseid arendustegevusi. Keskse infosüsteemi loomisega ühtlustatakse tervishoiuteenuse osutajate infosüsteeme ning on võimalik kõigile tervishoius kasutatavatele infosüsteemidele tellida standardsed lahendusi. Läbi tervise infosüsteemi koordineeritakse erinevate praegu hajutatult asuvate tervislikku seisundit kajastavate registrite arendus ja registritele keskse infotehnoloogilise haldusteenuse pakkumine. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Valitsuse 5. novembril algatatud veterinaarkorralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (147 SE) muudatuste tulemusena viiakse seadus kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastava määrusega. Olulisemateks muudatusteks on veterinaarjärelevalve tasu reguleerivas peatükis sisalduvate järelevalvetasude määramise põhimõtete muudatused ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest tulenevad muudatused kogutava tasu määrades, mis kehtestatakse seniste nõukogu direktiivist tulenevate määrade asemel. Nimetatud määrad tõusevad olenevalt käitlemisvaldkonnast mõnel juhul poole võrra või rohkem, sest alates 1. jaanuarist 2008. a ei võimalda Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastav määrus kasutada enam tasumäärade vähendamist. Teine oluline muudatus on seotud ümberkorraldustega veterinaarlaboratooriumide tegevuses ning üleminekuga veterinaarlaboratooriumi tegevuslubadelt volituse andmise korrale, millega kõrvaldatakse seaduse rakendamisel ilmnenud probleemid ning ebakõlad  seaduse ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastava määruse vahel. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

Majanduskomisjoni 5. novembril algatatud postiseaduse muutmise seaduse eelnõu (148 SE) eesmärk on jätta perioodiliste väljaannete edastamine välja universaalse postiteenuse koosseisust. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 5. novembril algatatud elamuseaduse muutmise seaduse eelnõu (149 SE) eesmärgiks on elamumajanduse arengukava kinnitamine Riigikogu otsusega. Sellega soovitakse anda arengukavale tunduvalt laiem kandepind. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside