Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 6. novembril algatatud kutseõppeasutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1016 SE), mis viib kooskõlla Eesti Vabariigi haridusseaduses, täiskasvanute koolituse seaduses, õppetoetuste ja õppelaenu seaduses ning ühistranspordi seaduses kasutatud kutseõppeliikide terminid kutseõppeasutuse seaduses kasutatavate terminitega, mis tagab seaduste selguse ja ühtsuse. Kutseõppeasutuse seaduses ning ravikindlustuse seaduses muudetakse ühe kutseõppeliigi nimetust, hoidumaks väärtõlgendustest selle nimetuse kasutamisel, lisaks luuakse seadusandlik alus koolilõuna toetuse laienemiseks uutel kutseõppeliikidel õppijatele. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Valitsuse 6. novembril algatatud krediidiasutuste seaduse ja finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (1017 SE) harmoneerib uus kapitalinõuete direktiivi ehk kapitali adekvaatsuse uue kontseptsiooni. Kapitali adekvaatsus näeb krediidiasutuse suhtes ette miinimumkapitali nõuded piisava maksevõime tagamiseks, kus varasid ja bilansiväliseid kirjeid kaalutakse vastavalt nende riskiastmele. Lisaks on konkurentsi moonutamise ärahoidmiseks ja pangandussüsteemi tugevdamiseks Euroopa siseturul nähtud ette vastav ühtne miinimumkapitali nõude – 8%, kus liikmesriik võib kehtestada ka kõrgema taseme (Eesti krediidiasutuste puhul on see teatavasti hetkel 10%). Krediidiasutuste kapitaliseerituse uute nõuete kehtestamise vajadus võrreldes senisega on aga seotud eelkõige uute finantsinstrumentide kasutusele võtmisega ja vajadusega rakendada kapitali adekvaatsuse tagamiseks suurema riskitundlikkusega meetodid, sidudes selle krediidiasustuste sisese riskijuhtimise süsteemiga. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Valitsuse 6. novembril algatatud riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1018 SE) eesmärk on viia riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seadus kooskõlla  tuleva aasta 1. jaanuaril jõustuva välisteenistuse seadusega, millega hakatakse edaspidi reguleerima diplomaatilistele ametikohtadele ja välisteenistuse seaduse mõistes haldusteenistujate ametikohtadele vastavaid palgaastmeid. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 6. novembril algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (1019 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamist, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulu- ja varamakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada. Samuti aitab leping luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Valitsuse 6. novembril algatatud loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1020 SE). Seaduse jõustumisel lihtsustub CITES (seaduse rahvusvaheline lühend) lisade suhtes tehtavate reservatsioonide tegemise ja tagasivõtmise kord, kuna Riigikogu delegeerib reservatsioonide tegemise ja tagasivõtmise õiguse keskkonnaministrile. Eelnõu kohaselt teeb keskkonnaminister asjakohaseid otsuseid määrusega lähtudes Euroopa Komisjoni ohustatud liikidega kauplemise komitee otsustest. Määruse vastuvõtmisest teavitab keskkonnaminister välisministeeriumi, kes edastab teate reservatsiooni tegemise või tagasivõtmise kohta CITES hoiulevõtjale.  Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni 6. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine maavahetustehingute uurimiseks” eelnõu (1021 OE) näeb ette Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamise riigi poolt tehtud kaitstavat loodusobjekti sisaldavate kinnistute vahetustehingute asjaolude uurimiseks.  Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 7. novembril algatatud maapõueseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (1022 SE) vastuvõtmisel kinnitaks Riigikogu põlevkivi kasutamissuundade kindlaksmääramiseks, sealhulgas  põlevkiviõli, põlevkivigaasi ning põlevkivist toodetud elektri- ja soojusenergia kasutusvõimaluste hindamiseks koostatud riikliku arengukava. Arutelu vähendaks kaevanduspiirkonnas elavate inimeste hirmu ministeeriumi kinniste uste taga langetatud otsuste suhtes, samuti saaks arutelu käigus parandada võimalikke esile kerkinud puudusi. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni 7. novembril algatatud julgeolekuasutuste seaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (1023 SE) eesmärk on täiendada julgeolekuasutuste seaduse § 36 alusel loodud Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni tööd puudutavat regulatsiooni selliselt, et tagada paremini komisjoni käsutuses oleva välis- ja sisejulgeolekuga seonduva informatsiooni kaitse. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 7. novembril algatatud elektroonilise side seaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (1024 SE) eesmärgiks on kehtestada minimaalne õiguslik baas, mis loob eeldused kiireks digitaaltelevisiooni arenguks Eestis. Digitaalringhääling on elektroonilise side valdkond, mis võimaldab lõpptarbijale digitaalkujul edastada audio- ja videoprogramme (raadio- ja televisiooniringhääling) ning multimeedia- ja sisuteenuseid. Digitaalsüsteemid on märgatavalt vähem tundlikud mürale ja häiretele ning võimaldavad tunduvalt efektiivsemalt kasutada raadiosagedusspektrit. See tähendab, et ühel sagedusel saab edastada enam kui viit televisiooniprogrammi. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Valitsuse 7. novembril algatatud konventsiooni ajutise impordi kohta B.4-, B.7-, B.8- ja E-lisa heakskiitmine seaduse eelnõu (1025 SE) eesmärk on viia Eesti õigus kooskõlla EL-iga ühinemislepingu ühinemis­aktiga, mille kohaselt kohustuvad uued liikmesriigid ühinema lepingute ja konventsioonidega, mille senised liikmesriigid ja ühendus on ühiselt sõlminud või mida nad ajutiselt kohaldavad.  Samuti on eesmärgiks kaasa aidata dokumendi alusel rakendatava ajutise sisseveo tolliprotseduuri võimalikult ühetaolisele rakendamisele EL liikmesriikides ning võimaldada Eestisse ajutiselt importida turismi reklaammaterjale, tootmis­tegevuses kasutatavaid või piiriliikluse raames imporditavaid kaupu ja impordi­maksudest osaliselt vabastatud kaupu. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside