Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 10. septembril esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu 4. detsembri 2002. a otsuse „Üleriigilise jäätmekava heakskiitmine““ kehtetuks tunnistamise eelnõu (314 OE). Keskkonnaministeerium on ette valmistanud „Riigi jäätmekava 2008–2013“ eelnõu, mis kiideti heaks valitsuse 29. mai 2008. a korraldusega nr 234 „Riigi jäätmekava 2008 – 2013“ heakskiitmine. Seega on vajalik tunnistada 2002. aastal Riigikogu otsusega heakskiidetud üleriigiline jäätmekava kehtetuks, sest üheaegselt ei saa kehtida kaks samalaadset, kuid sisult erinevat arengukava.  Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 10. septembril algatatud laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (315 SE). Konventsiooniga ühinemise eesmärk on tagada standardiseeritud jõustamisabinõudega tõhus kontroll LKKV-süsteemides kasutatavate värvide üle nii konventsiooni osalisriikide kui ka kolmandate riikide laevadel, mis sisenevad osalisriigi jurisdiktsiooni all olevatesse sadamatesse, laevatehastesse või kaldalähedastesse terminalidesse. Samuti võimaldab konventsioon osalisriigil osaleda konventsiooni kohaselt muudatusettepanekute tegemises LKKV-süsteemide kontrollis, et takistada muude kahjulike ainete võimalikku kasutamist tulevikus. Osalisriigina on Eestil võimalik vahetada uurimis- ja arendustööde tulemusi, parimat praktikat ning LKKV-süsteemide kontrolli käigus saadud kogemusi. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 10. septembril algatatud lennundusseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (316) eesmärgiks on kehtestada õiguslik alus relvastatud pardasaatjate määramiseks õhusõidukisse, et tagada õhusõiduki pardal turvalisus. Ühtlasi on reguleeritud protseduur, millega sätestatakse relvastatud pardasaatjast teavitamise kohustus. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse algatatud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (317 SE) eesmärgiks on muuta ja täiendada seadust nii, et see järgiks Euroopa Ühenduse poolt sätestatud nõudeid: tagaks Eesti elanikele teiste liikmesriikide elanikega võrdväärse kaitse soolise diskrimineerimise eest, ühtlustaks tööandjatele ning kaupu ja teenuseid pakkuvatele isikutele esitatavaid nõudmisi naiste ja meeste võrdseks kohtlemiseks kui ühte vajalikku eeltingimust ausa konkurentsi kindlustamiseks ühenduse ulatuses ning soodustaks soolise ebavõrdsuse kaotamise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohustuste tõhusamat täitmist. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 10. septembril algatatud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE) algatamise eesmärgiks on põhiseaduses sätestatud õiguspärase ootuse ja isikute võrdse kohtlemise printsiibist lähtuvalt soodustada kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtliku ühinemise protsessi jätkumist, mistõttu on põhjendatud kehtivas seaduses teha muudatused ja täiendused, suurendamaks ühinevatele kohaliku omavalitsuse üksustele eraldatava ühinemistoetuse määra. Eelnõu jõustumine seadusena tõstab eeldatavalt kohaliku omavalitsuse üksuste huvi antud piirkonna arendamiseks ning elanikele kvaliteetsemate avalike teenuste osutamiseks. Sellega toetatakse kohaliku omavalitsuse üksuste soovi ja tõstetakse motiveeritust suurema territooriumi ja elanikkonnaga omavalitsuse moodustumiseks 2009.a kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste järgselt. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 10. septembril algatatud Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (319 SE). Leping kehtestab nimetatud kahe riigi Euroopa Majanduspiirkonnaga ühinemise tingimused. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 10. septembril algatatud digitaalallkirja seaduse ja haldusmenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (320 SE) eesmärk on luua võimalused ettevõtete, asutuste ja füüsiliste isikute poolt digitaalse templi kasutuselevõtmiseks. Ka avalik-õiguslike ametite kandjad (notar, vandetõlk, kohtutäitur) vajavad digitaalset templit. Digitaalse templi tehnoloogia on analoogne digitaalallkirjale, kuid on mõeldud kasutamiseks lisaks füüsilistele isikutele ka juriidiliste isikute poolt. Digitaalne tempel kinnitab digitaalse templi sertifikaadi omaniku seost dokumendiga ja dokumendi terviklust. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 10. septembril algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (321 SE) eesmärk on anda valijatele võimalus kasutada elektroonilist hääletamist valimistel ja rahvahääletusel senisest pikema perioodi vältel. Lisaks luuakse võimalus kasutada elektroonilisel hääletamisel peale ID-kaardi ka mobiiltelefoni (mobiil-ID-d). Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 10. septembril algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (322 SE) kohaselt täiendatakse karistusseadustiku üldosa kahe sättega. Neist esimene näeb ette kuriteole kihutamise katse, kuriteo toimepanemise ettepanekuga nõustumise ja kuriteo täideviimise kokkuleppe karistatavuse. Teine säte annab võimaluse vastutusest vabaneda, loobudes kihutamiskatsest, kokkuleppest või nõusolekust. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 10. septembril algatatud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE) täpsustab riikliku tagatise mõistet, kirjeldab riigi vastutuse rakendumise mehhanismi ning seega näeb ette EL direktiivides nõutava kohustuste otsese tagamise riigi poolt ning viib selle vastavusse EL pangandusalaste direktiividega, mille kohaselt loetakse riiklikuks ehk riskivabaks tagatiseks vaid sellist kohustust, mis on otseselt riigi poolt tagatud. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 11. septembril algatatud kaitseväeteenistuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE) väljatöötamine on tingitud vajadusest laiendada tervishoiuteenuste seaduse ulatust Kaitseministeeriumi valitsemisala tervishoiukorraldusele koos kaitseväeteenistuse seadusest tulenevate erisuste arvestamisega. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 11. septembril algatatud Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete kasutuselevõtust tulenevalt välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE) eesmärgiks on viia seadustes kasutatud kohustusliku keeleoskuse tasemete nimetused kooskõlla EN raamdokumendi keeleoskustasemete alusel kehtestatud tasemete nimetustega.Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Valitsuse 11. septembril algatatud kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE) eesmärgiks on viia kohtute seaduses kasutatud kohustusliku eesti keele oskuse taseme nimetus kooskõlla EN raamdokumendi keeleoskustasemete alusel kehtestatud tasemete nimetustega. Inimeste keeleoskustaseme mõõtmisel on praegu kasutusel alg-, kesk- ja kõrgtaseme mõiste. Tasemeid on kohaldatud alates 1999. aastast, mil kategooriaeksamitelt mindi üle tasemeeksamite süsteemile. Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee võttis 2001. a vastu soovituse 1539, mis sisaldab muuhulgas ettepanekut Euroopa riikidele võtta keelepoliitika kujundamisel, võõrkeelte õppimisel ja õpetamisel ning keeleoskuse mõõtmisel aluseks Euroopa keeleõppe raamdokument, et tagada võõrkeele oskuse hindamisel põhimõtete ühtsus ja läbipaistvus. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Valitsuse 11. septembril algatatud metsaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE) eesmärk on muuta metsaseadus võimalikult hästi toimivaks ja kõikide huvigruppide huve koosmõjus arvestavaks ning viia see kooskõlla tegelike oludega, et tagada metsandusalase tegevuse parem ühildavus metsapoliitika üldiste eesmärkidega ning vältida mitmeti tõlgendamise võimalusi. Eelnõu tagab põlise riigimetsamaa riigile säilitamise ja metsanduse pikaajaliste protsesside kavandamise seotud huvigruppe arvestades. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 11. septembril algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõuga (328 SE) kõrvaldatakse mitmed ebatäpsused, täiendatakse loomakaitseseadust Euroopa Nõukogu loomade kaitse konventsioonide põhimõtete kohaselt, tagatakse valdkonna tõhusam reguleeritus ja tõrgeteta rakendamine. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Valitsuse 11. septembril algatatud riigivaraseaduse §-de 27 ja 34 muutmise seaduse eelnõu (329 SE) vastuvõtmisega tagatakse kohalikele omavalitsustele võrdsed võimalused elamumaa sihtotstarbega kinnisasja omandamiseks, mis omakorda aitab kaasa regionaalarengule, kuna võimaldab kohaliku omavalitsuse territooriumile elama jääda või elama asuda soovijatele võõrandada elamumaad. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 
Tagasiside