Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 30. augustil algatatud Rahvusvahelise Põllumajanduse Arengu Fondi asutamislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (262 SE). Rahvusvahelise Põllumajanduse Arengu Fondi (International Fund for Agricultural Development, edaspidi IFAD) eesmärgiks on mobiliseerida lisaressursse, mis oleksid liikmetele soodsatel tingimustel kättesaadavad põllumajandusarengu jaoks. Selle eesmärgi täitmiseks rahastab fond peamiselt neid projekte ja programme, mis on loodud selleks, et tutvustada, laiendada või edendada toidutootmist ning tugevdada seotud poliitikaid ja institutsioone riiklike prioriteetide ja strateegiate raamistikus. IFAD võtab eesmärkide täitmisel arvesse vajadust suurendada toidu tootmist eelkõige kõige suuremate toidupuudujääkidega riikides, potentsiaali suurendada toidu tootmist teistes arenguriikides ning arenguriikide elanikkonna kõige vaesema osa toitumistaseme ja elutingimuste parandamise olulisust. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Valitsuse 30. augustil algatatud avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (263 SE) annab võimaluse avaliku teabe taaskasutatavaks tegemise abil stimuleerida uute toodete ja teenuste loomist erasektori poolt. Selleks täpsustatakse Eesti õiguskorda avaliku teabe taaskasutamist puudutavate sätetega. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 30. augustil algatatud vangistusseaduse, kriminaalhooldusseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (264 SE). Vangistusseaduse muutmise eesmärk on eelkõige reguleerida praktikas kerkinud probleeme, mis raskendavad vangistuse täideviimist ja tööd kinnipeetavatega. Olulisemad põhimõttelised muudatused on kinnipeetava isiklike ja kinnipeetavale keelatud asjade regulatsiooni täpsustamine, lühi- ja pikaajaliste kokkusaamiste keelamise aluste väljatoomine. Konkreetsemaks ja põhjalikumaks muudetakse vanglateenistuse ametniku tausta- ja tervisekontrolli. Kriminaalhooldusseaduses tehtavatest muudatustest on õigusselguse huvides oluline kriminaalhooldusametniku tegevuse täpsem reguleerimine selleks, et kontrollida nende kohustuste täitmist, mis on süüdimõistetule pandud tema tingimisi vabastamisel karistusest või ennetähtaegsel vabastamisel vangistusest. Karistusseadustiku muudatuste eesmärgiks on sarnaselt eelnevalt mainitud muudatusega tugevdada kriminaalhooldusametniku järelevalverolli kriminaalhooldusalusele pandud kohustuste täitmisel ning samas muuta võimalikult väikeseks uue kuriteo toimepanemise võimalus. Muudatusega sätestatakse süüdimõistetu kohustus saada kriminaalhooldusametnikult eelnev luba elukohast lahkumiseks väljapoole Eesti territooriumi sõltumata äraoleku pikkusest. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 30. augustil esitatud Riigikogu otsuse „Riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (265 OE). Koondaruanne koosneb järgmistest osadest:tegevusaruanne; riigi konsolideeritud ja konsolideerimata raamatupidamise aastaaruanne; täiendav informatsioon kohalike omavalitsuste kohta; täiendav informatsioon avaliku sektori ja valitsussektori kohta. Koondaruande juurde kuulub Riigikontrolli kontrolliaruanne. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside