Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse 24 Riigikogu liikme 10. jaanuaril algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (1088 SE), millega soovitakse õppekavva viia religiooniõpetus. Eelnõu näeb ette, et religiooniõpetus on mittekonfessionaalne õppeaine, mille käigus saab õpilane teadmisi maailmareligioonidest ja nende mõjust inimarengule. Põhikoolis on religiooniõpetuse õppimine vabatahtlik ning kool on kohustatud religiooniõpetust õpetama, kui seda soovivaid õpilasi on kooliastmes vähemalt 5. Soovi kinnitab lapsevanem oma allkirjaga kooli poolt iga õppeaasta eel õpilase koju saadetaval küsitluslehel. Küsitluslehe vormi kinnitab haridusminister. Religiooniõpetuse õpetamisel lähtutakse religiooniõpetuse ainenõukogu poolt kinnitatud ainekavast. Gümnaasiumis sisaldub religiooniõpetus riiklikus õppekavas ning selle õppimine on kohustuslik. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Valitsuse 10. jaanuaril algatatud üleühenduselise ettevõtja, üleühenduselise ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse töötajate kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1089 SE). Seadus tagab Euroopa ühistu (SCE) töötajate õiguse kaasa rääkida tööelu puudutavates küsimustes, mis seisneb informeerimises, konsulteerimises ning teatud juhtudel osalemises. Kui SCE luuakse olemasolevate juriidiliste isikute baasil, peab seadus tagama nende töötajatele vähemalt senise kaasatuse taseme ka SCE tasandil. Kui tegemist on ex novo asutatava SCE-ga, sõltub töötajate kaasatuse regulatsioon SCE suurusest, mõõdetuna tema töötajate arvuga. Kui tegemist on väiksema SCE-ga (millel on kokku alla 50 töötaja või 50 või rohkem töötajat üksnes ühes liikmesriigis), kohaldatakse töötajate kaasamisel reeglina asukoha liikmesriigi õigusnorme, kui vähemalt kolmandik töötajatest ei nõua teisiti. Kuna töötajate kaasamine tõstab nende motivatsiooni, peaks seadus tooma kaasa töötajate suurema rahulolu töö ja tööandjatega. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Majanduskomisjoni 10. jaanuaril esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (1090 OE) näeb ette nimetada nõukogu liikmeteks järgmised Riigikogu liikmed ning ettevõtluse ja üldsuse esindajad: Tõnis Lukas, Jaan Sven Männik, Indrek Neivelt, Mart Opmann ja Erik Terk. Vastavalt Eesti Arengufondi seaduse § 10 lõikele 3 nimetab Riigikogu majanduskomisjoni ettepanekul viis nõukogu liiget tähtajaga kuni neli aastat. Riigikogu liikmeid on kaks ning ettevõtluse ja üldsuse esindajaid kolm. Riigikogu liikme volituste lõppemisel jätkuvad tema volitused nõukogu liikmena kuni uue Riigikogu liikme nimetamiseni. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside