Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Valitsuse 14. detsembril algatatud elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE) eesmärgiks on esiteks tagada isikute au, väärikuse ja hea nime efektiivne kaitse, võimaldades kohtul pöörduda sideettevõtja või infoühiskonna teenuse pakkuja poole ning saada andmeid teenuse kasutaja kohta. Seega on pärast muudatuste tegemist võimalik tuvastada Interneti-portaalis ilmunud anonüümse kommentaari autori andmeid ka tsiviilkohtumenetluses. Teiseks muudetakse eelnõuga vaenu õhutamine kuriteoks ka teo esmakordsel toimepanemisel, täiendades ühtlasi ka koosseisu sõnastust. Tegemist on raske kuriteoga sõltumata vahendist, mille abil tegu toime pannakse (Interneti kaudu või muul viisil), kuna see võib põhjustada isikute põhiõiguste ränka rikkumist (isikuvastased kuriteod, diskrimineerimine ning põhiseadusliku korra häirimine). Rikkumise käsitamine väärteona ähmastab selle piire ning võimaldab süüteokoosseisu ülemäära laialt tõlgendada. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Isamaaliidu fraktsiooni 14. detsembril esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõuga (801 OE) soovitakse kohustada valitsust esitama Riigikogule raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on oluliselt vähendada raudteeveostest tulenevaid ohtusid ning tulevikus keelustada eriti ohtlikud raudteeveosed tiheda asustusega aladel. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu liikme Peeter Kreitzbergi 14. detsembril algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (802 SE) eesmärk on tagada stabiilsus koolijuhi ametikohale sobivatele inimestele juhul, kui nende sobivuse on heaks kiitnud pädev komisjon. Eelnõuga muudetakse koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse sätteid, mis reguleerivad koolieelse lasteasutuse juhataja, kutseõppeasutuse direktori ning põhikooli- ja gümnaasiumi direktori töölepingu tähtaega. Nimetatud seadusi täiendatakse paragrahvidega, mis reguleerivad koolijuhtide atesteerimist. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal, 6316351

Tagasiside