Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud valitsuse 19. septembril algatatud raamatupidamise seaduse, äriseadustiku ja tulundusühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (723 SE) peamiseks eesmärgiks on selgemate sätete kehtestamine raamatupidamisega seonduvate aruannete koostamisele, maksu- ja tolliameti poolt e-kontrolli läbiviimiseks vajalike raamatupidamise seaduse muudatuste sisseviimine ning konsolideerimisgrupi aastaaruande alusel konsolideeritud kasumi jaotamise võimaldamine. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 19. septembril algatatud finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse, väärtpaberituru seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (724 SE) eesmärgiks on muuta finantsjärelevalve subjektide poolt makstavate järelevalvetasude määrasid, samuti viia seadusesse finantsinspektsioonis loamenetluse või muu sarnase menetluse eest makstavate menetlustasude süsteem. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Valitsuse 19. septembril algatatud e-raha asutuste seaduse eelnõu (725 SE) reguleerib e-raha väljastamist, e-raha asutuse tegevust ning järelevalve teostamist e-raha asutuse üle. Eelnõu väljatöötamise on tinginud ka vajadus viia e-raha asutuste regulatsioon täielikult vastavusse Euroopa Liidu õigusega. Tegemist on Euroopa Liiduga ühinemiseks vajalike muudatustega, Euroopa Liidu acquis ülevõtmisega. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Valitsuse 19. septembril algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse eelnõu (726 SE väljatöötamine on tingitud kohustusest harmoniseerida Euroopa Liidu Nõukogu direktiivid ning sätestada välismaalase ajutist kaitset puudutav regulatsioon. Eelnõuga kehtestatakse sisuliselt uus pagulaste seaduse redaktsioon, mistõttu tunnistatakse kehtiv pagulaste seadus kehtetuks. Kuivõrd kehtiva seaduse pealkiri ei kajasta enam täpselt seaduse sisu, muudetakse seaduse pealkirja ja sõnastatakse see välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusena. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 19. septembril esitatud Riigikogu otsuse “Riigi 2004. a. majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (727 SE). Raamatupidamise seaduse § 37 lõige 2 sätestab riigi majandusaasta aruande esitamise eesmärgina võimaldada Riigikogupoolse kontrollifunktsiooni teostamist valitsuse suhtes, anda valitsusele võimalus selgitada tegevust aruandeaastal ning esitada Riigikogule vajalik informatsioon uute eelarveliste otsuste tegemiseks. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 19. septembril algatatud avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (728 SE) täiendatakse avaliku teenistuse seaduse § 81 uue lõikega 4, millega sätestatakse piirang ametnike palga diferentseerimisele. Sätte kohaselt peab ametipalga diferentseerimisel palgaastmele vastav ametipalk moodustama vähemalt 75% palgamäärast. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Tagasiside