Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Majanduskomisjon kooskõlastas tänasel istungil Arenguseire Keskuse järgmise aasta tegevuskava, mis keskendub lähemalt viiele uurimisteemale: globaalsete jõujoonte muutmisele, rahvusvahelisele meremajandusele, siseriiklikule ja piiriülesele liikuvusele, tuleviku tervishoiule ning ettevõtluskeskkonna tulevikule.

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester ütles, et valitud uurimisteemad on väga olulised ning nende valikul on lähtutud Riigikogu komisjonidelt ja fraktsioonidelt saadud ettepanekutest. „Näiteks on ühe teemana käsitlusel majanduskomisjoniski tööd ja vaeva näinud seadusemuudatuste pakett, mis aitab laevadel Eesti lipu alla tulla. Oluliste merendusalaste arengutegurite kaardistamine Arenguseire Keskuse poolt pakub uut vaatenurka Eesti konkurentsipositsioonile lipuriigina. See annab senisest parema arusaama tuleviku seisukohast tähtsatest eelistest,“ märkis Sester.

Majanduskomisjoni liige Annely Akkermann tõi esile ettevõtluskeskkonna tuleviku arenguid puudutava uurimissuuna. „Arengud Euroopas ja maailmas toovad Eesti ettevõtluskeskkonnale uusi väljakutseid ja võimalusi. Teemaga süvitsi minek peaks aitama leida vastuse küsimusele, kuidas hoida Eesti ettevõtluskeskkond atraktiivne muutuvas maailmas,“ ütles Akkermann.

Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilovi sõnul käsitletakse uutes uurimisteemades neis avanevaid tulevikuperspektiive. „Läheneme teemadele uudse nurga alt ning analüüsime mõjutegurite ja arengutrendide võimalikku koosmõju. Toome välja olulised otsustuskohad poliitikakujunduse jaoks, et maandada tulevikuarengutega kaasnevaid riske. Lisaks pakub keskus jooksvat ülevaadet maailma mõttekodade töödest, edastades regulaarselt infot, millised teemad saavad maailmas enim tähelepanu, mis on peamised järeldused ja uudsed ideed ning mida need Eesti jaoks tähendavad,“ rääkis Danilov.

Globaalsete jõujoonte muutusi ja nende mõju analüüsiva seireprojekti eesmärgiks on välja tuua erinevate globaalsete arengute mõju Eestile ning luua alternatiivsed arengustsenaariumid.

Rahvusvahelise laevanduse ja meremajanduse seireprojekt on seotud peagi jõustuva seadusemuudatuste paketiga, mis soodustab laevade tulekut Eesti lipu alla.

Eesti inimeste siseriiklikku ja piiriülest liikuvust analüüsiv seireprojekt vaatleb erinevaid trende ja arenguid inimeste paiknemises ja liikumises ning nende mõju.

Tuleviku tervishoiu uurimissuund läheneb tuleviku tervishoiule tarbijakeskselt, küsides, millised poliitilised valikud tervishoius määravad tarbija jaoks oluliselt erineva tulemuse?

Ettevõtluskeskkonna tuleviku uurimissuuna keskne eesmärk on selgitada erinevate Euroopa ja maailma trendide mõju Eesti ettevõtluskeskkonnale.

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu Kantselei juures.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside