Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjonis leidis täna peale põhjalikku arutelu toetust muudatusettepanek, millega loodaks lapsehoiuteenuse osutamise infosüsteem. Muudatuse esitasid Jaanus Tamkivi ja Leino Mägi. Kõnealust muudatust sisaldav sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (918 SE) on Riigikogus teisel lugemisel 8. novembril.

„Muudatusettepanek pakub omapoolseid lahendusi infoühiskonna võimaluste ärakasutamiseks, et abistada kohalikke omavalitsusi teenuste pakkumisel, mida inimesed üha enam vajavad. Et lasteaia kohti kõigile soovijatele ei jätku, on vajadus lapsehoiuteenuse osas suur. Praegu on läbinud vastavad kursused juba rida inimesi, kes on saanud lapsehoidjana tegutsemiseks vastavaõpetuse ja tunnustuse. Loodame, et seaduse muudatusega pakutav infosüsteemi rakendumine aitab paremini teenuse pakkuja ja teenuse vajaja kokku viia,” selgitas sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial.

Esitatud muudatusettepaneku kohaselt on lapsehoiuteenuse osutamise infosüsteemi eesmärgiks lapsehoiuteenuste kättesaadavuse parandamine, teenuse osutajate ja kasutajate operatiivne informeerimine lasteaedade täituvusest, alternatiivsetest lapsehoiuvõimalustest ja kvalifitseeritud lapsehoidjatest nii riigi, kui ka kohalike omavalitsuste lõikes.

Muudatusettepanekule lisatud määruse eelnõu kohaselt hakkaks kõnealune infosüsteem sisaldama andmeid nii teenuse enda, teenuse pakkujate ja kasutajate, lapsehoiutoetuse kui ka lapsehoidjate kohta. Teenuse kasutaja (lapse) puhul tuleks registrisse kanda lapse isikuandmed ja andmed välismaalasest lapsevanema kohta; lapsehoidja puhul peaks register sisaldama lapsehoidja tõendi numbrit, tõendi liiki, väljaandjat ja lapsehoidja CVd.

Infosüsteemile oleks juurdepääs volitatud töötleja kõrval ka lapsevanematel, et saada ülevaadet infosüsteemis olevate andmete kohta, valida lapsehoiuteenuse pakkujat, broneerida kohta jm põhjusel. Samuti pääseksid infosüsteemi omavalitsuse töötajad, maavanemad, lasteaia juhatajad jt, et sisestada infosüsteemi andmeid või abistada teenuse kasutajaid.

Lapsehoiuteenuse infosüsteemi hinnanud andmekaitseinspektsiooni arvates puuduvad eelnõus paljud registri pidamiseks vajalikud sätted, mis reguleerivad registri ülesehitust ja organisatsioonilist struktuuri, registrisse kantavate andmete õiguslikku režiimi, andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise üle arvestuse pidamise korda jms.

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutab sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (918 SE) uuesti 6. novembril.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside