Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon tegi maapõueseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (745 SE) kolm muudatusettepanekut ja otsustas saata eelnõu Riigikogu täiskogu istungile 8. veebruaril ettepanekuga teine lugemine lõpetada.

Keskkonnakomisjoni esimees Andres Metsoja märkis, et tehtud muudatused seonduvad maapõue kasutuse, peamiselt maavara geoloogilise uuringu,  arvele võtmise ja kaevandamise sätete täpsustamisega. Ta lisas, et eelnõuga täpsustati sätete sõnastust, et tagada üldine õigusselgus ja sätetest ühene arusaadavus. Samuti täiendati uuringuloa ja kaevandamisloa taotluse menetlemisega seotud sätteid.

Eelnõuga sätestatakse 100 meetri puhvertsoon elamule, millega luuakse kindel vahemik, millest lähemal on kaevandamisloa andmine lubatud vaid hoonestusõiguse, korteriomandi või korterihoonestusõiguse omaniku, või maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maal asuva elamu omaniku ja maaomaniku nõusolekul. Seda sätet ei kohaldata allmaakaevandamise korral mäeeraldise alal või kaevandamisloa muutmise taotlustele, mida ei menetleta avatud menetluses.

Metsoja selgitas samas, et eelnõus toodud normi puhul on tegemist piirmääraga. „See tähendab, et endiselt hinnatakse loataotluse menetluse käigus iga üksikjuhtumit eraldi, lähtudes kõigist konkreetsetest asjaoludest, mõjuritest ja tingimustest, ning elamu kaugus mäeeraldisest või selle teenindusmaast võib ulatuda ka kordades kaugemale,“ ütles Metsoja.

„Kehtiva seadusega võrreldes laiendatakse võimalust taotleda lisaks põlevkivile ka teiste maavarade passiivse varu määramist aktiivseks varuks. Maavaravarude aktiivseks ümberhindamine toob kaasa maavarade varustuskindluse suurenemise, sest kaevandada saab ainult aktiivsena arvel olevat varu. Samuti aitab ümberhindamine kaasa maavarade säästvale kasutamisele, näiteks juhtudel kui varem mäetehnilistel põhjustel passiivsena arvel olnud varu kaevandamiseks leitakse sobiv lahendus ja maavara saab aktiivseks ümberhindamise järel kasutusele võtta. „Nähakse ette, et fosforiidi ja metallitoorme uuringuloa saamisel on eesõigus riigil,“ ütles Metsoja.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside