Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni tänasel istungil otsiti lahendusi, kuidas metsaseaduse muutmisega anda omavalitsustele suurem võimalus kaitsta tiheasustusaladel olevaid rohealasid ja metsi.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul on vaja tagada linnametsade kindel kaitse. Ta selgitas, et teema tõusis teravalt päevakorda seoses pargipuude langetamisega Tallinnas Nõmme parkmetsas. Probleem on aga aktuaalne terves Eestis. „Peame kaitsma linnametsi, et tagada roheline elukeskkond. Metsamajandamise sildi all on asutud langetama puid, et luua tulevikuks võimalused alustada ulatusliku arendustegevusega,“ ütles Vakra. Ta lisas, et läbimõtlemata ja kooskõlastamata tegevus loodushoiu seisukohalt on vaja lõpetada ja kaasata rohealade kaitsmisesse ning raielubade menetlusse senisest rohkem kohalikku omavalitsust. Vakra pidas vajalikuks seadusandluse muutmist, mis sunniks leidma senisest enam kompromisse eraomanike huvide ja looduskaitse vahel.

Keskkonnakomisjonis toimunud arutelul toodi esile ühe võimaliku lahendusena viia metsaseadusesse sisse säte, mille kohaselt metsamaaks ei loeta linnas kasvavat metsa ja seoses sellega ei rakendata metsaseadust linna rohealadel. Muudatuse kohaselt läheks metsa raiega seotud küsimuste menetlemine ja loa andmine linna rohealadel Keskkonnaametilt üle kohaliku omavalitsuse pädevusse. „ Kes langetab otsused, see peab ka vastutama,“ ütles Vakra. Tema sõnul on samuti vaja täpsustada linna rohealade kaitse alla võtmise süsteemi.

Keskkonnakomisjoni istungil otsustati, et teema käsitlusega jätkatakse. Asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajatele tehti ettepanek tuua välja oma seisukohad ja põhjendused muudatuste tegemiseks nii looduskaitseseadusesse kui metsaseadusesse.

Keskkonnakomisjoni istungil osalesid Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Riigimetsa Majandamise Keskuse, MTÜ Eesti Erametsaliidu, keskkonnainspektsiooni, keskkonnaameti ja keskkonnaministeeriumi esindajad.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
T: 6316351, 5190 2837
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside