Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti üheksa eelnõu.

Riigikogu juhatuse otsuse kohaselt menetlusse võetud õiguskomisjoni 16. veebruaril algatatud väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE) sisuks on kaotada liiklusseadusest juhtimisõiguse peatamise regulatsioon ning asendada see juhtimisõiguse äravõtmisega lisakaristusena liiklusalaste väärtegude toimepanemise eest. Eelnõuga antakse sellise lisakaristuse mõistmise õigus kohtu pädevusse. Eelnõu pikem tutvustus on aadressil: https://www.riigikogu.ee/?id=15367 Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 16. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse ”Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise eelnõu (583 OE) näeb ette asendada ENPA Eesti delegatsiooni koosseisus asendusliige Mart Opmann Toomas Alataluga. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 16. veebruaril algatatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maamaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (585 SE) kohaselt tunnistatakse nimetatud seaduses kehtetuks sätted, mis näevad ette tulumaksumäära alandamise aastatel 2006 ja 2007. Eelnõu kohaselt jääks 2005. aasta 1. jaanuarist jõustunud 24%-line tulumaksumäär muutmata seda nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute osas. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Väliskomisjoni 16. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse ”Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise eelnõu (586 OE) näeb ette arvata delegatsiooni koosseisust välja asendusliige Toomas Alatalu ning nimetada uueks asendusliikmeks Toomas Varek. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Isamaaliidu fraktsiooni 16. veebruaril algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (587 SE) näeb ette vabastada abiellujad riigilõivu tasumisest. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu liikme Robert Lepiksoni 17. veebruaril algatatud liiklusseaduse, karistusseadustiku ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõuga (588 SE) soovitakse lahendada mootorsõidukijuhi joobeseisundi tuvastamisega, joobeseisundiga seotud karistustega ning juhtimisõiguse keelamisega (peatamine, äravõtmine) esilekerkinud probleemid. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 17. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse ”Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõuga (589 OE) soovitakse teha valitsusele ettepanek hiljemalt käesoleva aasta 1. maiks esitada Riigikogule otsuse eelnõu stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtuks täiendava pensioni tõusu kulude katmiseks ja töötada välja vastav seadusandlik mehhanism, mille tulemusena lõpetataks riiklikuks pensionikindlustuseks ettenähtud vahendite maksmine kohustuslikku kogumispensioni fondi. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 17. veebruaril algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maamaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE) eesmärgiks on näha ette kehtiva pensioni baasosa ja aastahinde tõstmise 2005 ja 2006. aasta 1. juulil. Eelnõu algatajad on seisukohal, et keskmine pension on äärmiselt madalal tasemel (2004. a jaanuaril oli keskmine vanaduspension 2072 krooni) võrreldes selle suhet keskmise palga, toidukorvi, eluasemete kommunaalkulude ja muude faktoritega. Seetõttu tuleks võimalikult kiiresti tõsta pensione, mis võimaldaks pensioni saajatele paremat toimetulekut. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Vilja Savisaare, Toivo Tootseni, Küllo Arjaka, Mailis Repsi, Eldar Efendijevi, Vladimir Velmani ja Nelli Privalova 17. veebruaril algatatud kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE) näeb ette kindlustada soojuse tarbijatele suurem kaitstus monopoolses seisundis olevate soojusettevõtjate eest. Eelnõu eesmärk on anda valla- või linnavalitsusele üle Energiaturu Inspektsiooni funktsioonid soojuse piirhinna kooskõlastamisel. Juhtivkomisjoniks majanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside