Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni tänasel istungil käsitleti komisjoni aseesimehe Marianne Mikko juhtimisel Eesti seisukohti Euroopa Liidu algatuste kohta, mis käsitlevad kollektiivse tegutsemise õiguse kasutamist asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kontekstis ning töötajate lähetamist seoses teenuste osutamisega. 

Mikko rõhutas: „Töötajate kaitse on meile kõigile väga oluline ja selle nimel võib liikumisvabadust piirata, kuid see peab jääma mõistlikkuse piiridesse.“ 

Sotsiaalministeeriumi eksperdid tutvustasid komisjoni liikmetele valitsuse seisukohti, mille kohaselt on Eesti Euroopa Liidu poliitika eesmärgiks piiriülest teenuste osutamist pärssivate regulatiivsete takistuste kõrvaldamine. Oluliseks tuleb pidada, et lähetatud töötajate direktiivi üldpõhimõtteid ei muudeta, vaid keskendutakse rakendusdirektiivi kaudu liikmesriikide halduskoostöö tõhustamisele lähetatud töötajate õiguste tagamisel. 

Mikko juhtis tähelepanu olulisele probleemile: solidaarvastutuse süsteemile, mis näeb ehitusvaldkonnas ette peatöövõtja solidaarvastutuse otsese alltöövõtja teatud kohustuste täitamata jätmisel töötaja ees. „See süsteem peab olema tasakaalus ega tohi kahjustada mitte mingil määral töötaja huvisid,“ rõhutas Mikko. 

Komisjoni liikmed toetasid eelnõu eesmärki luua meetmed tööandja vastutusele võtmiseks direktiivist tulenevate nõuete eiramise eest. Samuti leiti, et piiriülene karistuste jõustamise süsteem peab olema selgem ja kooskõlas kehtivate rahvusvahelise koostöö ning karistuste vastastikuse tunnustamise ja täitmise põhimõtetega ning arvestama isiku menetlusõigustega. 

Mikko märkis arutlusi kokkuvõttes: „Eesti on alati rääkinud piiriüleste teenust pärssivate takistuste kõrvaldamise eest siseturul ja rõhutab seda ka lähetatud töötajate paketi alastel läbirääkimistel“. 

ELAK arutas ka Euroopa Liidu Läänemere strateegiat ja tegevuskava, selle hetkeseisu ja arenguid. Samuti toetati valitsuse seisukohti määruse eelnõu kohta, mis puudutab väärtpaberiarvelduse parandamist ja väärtpaberite keskdepositooriume. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside