Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas, et muudab valitsuse esitatud seisukohti Euroopa Liidu algatuse kohta, mis käsitleb asulareovee puhastamist. Komisjon on vastu kohustusele vähem kui 2000 inimesega reoveekogumisalal kanalisatsioonitrassi välja ehitada.

Komisjoni esimees Liisa Pakosta kinnitas, et põhja- ja pinnavee kaitsmine on väga oluline ning asulareovee puhastamise algatuse eesmärk hea, kuid on vaja jälgida, et direktiiviga tekkiv kulu oleks proportsioonis kasuga, mida see toob keskkonnale ja inimeste tervisele.

„Teada on, et trassi väljaehitamisega kaasnevad suured kulud kohalikele omavalitsustele ja vee-ettevõtetele, mis hõreda asustusega piirkonnas võivad olla ebamõistlikud. Seejuures on meil palju majapidamisi, mis pole kanalisatsiooniga ühendatud. Leidsime komisjonis, et kui inimestel keskse kanalisatsiooniga liitumiseks raha pole, siis ei saa seda neilt ka nõuda,“ ütles Pakosta. „Muidugi oleks hea, kui kõigil oleks võimalus kanalisatsioonitrassiga liituda, ent mõistlik oleks, et sellega kaasneks ka toetus EL struktuurifondidest. Vastasel korral ei pruugi kinnistuomanikel olla piisavalt raha, et trassiga liitumiseks vajalik torustik ehitada, isegi kui riik ja kohalik omavalitsus trassiehituseks vajaliku raha leiavad.“

Komisjon otsustas muuta valitsuse esitatud seisukoha konkreetsemaks. Istungil kinnitatud seisukoha järgi on Eesti vastu ettepanekule laiendada direktiivi kohaldamisala alla 2000 inimesega reoveekogumisaladele. „Leiame, et liikmesriikidele peab jääma võimalus ise otsustada, mil moel väiksemates asulates reovett kokku koguda,“ lausus Pakosta. „Lisaks leiame, et ka edaspidi peaks arvestama, kas reoveepuhastid asuvad külmas või soojas kliimas. Me ei toeta ettepanekut, et uued reoveepuhastid tuleks uute nõuete jõustudes taas välja vahetada.“

Eesti toetab ettepanekut seirata üle Euroopa asulareoveest korrapäraselt rahvatervise seisukohast olulisi parameetreid. Toetame reovee seire parandamist ning eesmärki, et vette satuks vähem mikrosaasteaineid, nagu ravimite ja kosmeetikatoodete jääke. Eesti peab oluliseks, et pärast muudatuste vastuvõtmist jääks nende ülevõtmiseks vähemalt 18 kuud.

Komisjon kuulas ära keskkonnakomisjoni arvamuse ja otsustas kinnitada valitsuse esitatud seisukohad põhjavee ja pinnavee saasteainete loetelu läbivaatamise ning asulareovee puhastamise direktiivi läbivaatamise kohta muudetud kujul.

Istungil tutvustasid kavandatavaid muudatusi ja valitsuse esitatud seisukohti ning vastasid komisjoniliikmete arvukatele küsimustele Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunikud Anni Mandel ja Kersti Türk ning peaspetsialist Margus Korsjukov.

Lisainfo: Liisa Pakosta tel 502 6191

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside