Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna 12. veebruaril toimus Riigikogu Euroopa Tulevikukonvendi saadikute ning Euroopa asjade komisjoni (EAK) liikmete kohtumine, kus arutati konvendi presiidiumi poolt 6. veebruaril esitatud Euroopa Liidu konstitutsioonilise lepingu projekti esimese 16 artikli kavandit.

Kohtumisel leiti, et võrreldes konvendi presiidiumi poolt esitatud lepingu esialgse projektiga, on esimeste artiklite sõnastus paranenud. Uue projekti artikkel 1 kinnitab, et Euroopa Liidu puhul on tegemist ”riikide ja rahvaste liiduga”. Maastrichti lepinguga sisse viidud fraas ”Euroopa rahvaste üha tihedama liidu loomise” kohta on ära jäetud ning see on asendatud üldisema viitega Euroopa rahvaste ja riikide tahtele ehitada ühist tulevikku.

Aruteludes keskenduti eelkõige uue projekti I ja II peatükile, mis käsitlevad liidu definitsiooni, eesmärke ja kodakondsust ning põhiõiguste kaitset.

Otsustati põhimõtteliselt toetada projekti artiklites 2 ja 3 toodud liidu väärtuste ja eesmärkide loetelu, tingimusel et lepingu preambulas viidatakse Euroopa ühisele kultuurilisele pärandile. Samas ei pooldanud Riigikogu esindajad lepingu esimeses artiklis liidu pädevuse organiseerimist ”föderaalsel alusel”. Samuti eelistati muuta artikli 3 lõike 4 sõnastust, et vältida Euroopa ”iseseisvuse” kaitset rahvusvahelistes suhetes, asendades selle Euroopa julgeoleku kaitsega.

Riigikogu esindajate hinnangul ei ole Euroopa Liidu kontekstis soovitavad terminid ”föderaalne” ja ”iseseisvus”, kuivõrd vastavaid mõisteid tõlgendatakse erinevalt ning kasutatakse valdavalt riikide puhul.

Konvendi presiidium on muudatus- ja parandusettepanekute tähtajaks määranud 17. veebruari ning nende arutelu toimub 27.- 28. veebruari konvendi plenaaristungil. Sellest lähtuvalt on Riigikogu konvendi delegaadid otsustanud teha ettepanekud ning need ka Riigikogu täiskogule esitada homme, 13. veebruaril toimuval riiklikult tähtsa küsimuse ”Eesti ettevalmistused liitumiseks Euroopa Liiduga” arutelul.

Kohtumisel osalesid Tunne Kelam, Peeter Kreitzberg, Liia Hänni ja Mart Nutt.

Tagasiside