Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Strasbourgis toimus 27.- 31. jaanuarini Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) 2003.a. istungjärgu I osaistung.

Assamblee arutas raportit meediavabadusest. Ettekande tegi Soome delegatsiooni liige Tytti Isohookana-Asunmaa, kes märkis, et paljudes EN liikmesriikides esineb meediavabaduse rikkumisi: vägivalda ajakirjanike vastu, ajakirjanike vangistamist, valitsusel ajakirjanike tegevusse sekkumist lubava seadusandluse olemasolu, otsesed ähvardused ajakirjanike suhtes. Assamblee liikmed nentisid kahetsusega, et sageli kaasneb meediavabaduse kitsenemisega kultuuriliste väärtuste kadumine kommertstelevisioonist.

Kolmapäeval esines Eesti delegatsiooni asendusliige Elmar Truu sõnavõtuga teemal:" Sotsiaalpoliitika vananevas ühiskonnas". Ta märkis, et järjest vananev ühiskond tekitab eakate osatähtsuse kasvu paljudes EN liikmesriikides ja kutsus üles Assambleed pöörama suuremat tähelepanu perepoliitikale. Ta ütles: ”Edukas saab olla vaid see riik, kellel on välja töötatud pikaaegne ja järjekindel sotsiaalpoliitika, mis stimuleerib sündivuse kasvu, tagab emadele sobiva töö, kindlustab inimest sotsiaalsete riskide vastu kogu elukaare ulatuses kuni elamisväärse pensioni ja vanaduspõlveni.” Elmar Truu rõhutas vajadust viia liikmesriikide elanikkonna teadmiseni Euroopa Sotsiaalharta ja Euroopa Sotsiaalkindlustuse Koodeks.

ENPA istungi raames toimus Briti delegatsiooni initsiatiivil Euroopa Liidu kandidaatriikide ENPA delegatsiooni juhtide ümarlauakohtumine Suurbritannia Euroopa asjade ministri Denis MacShane’ga. Ministri soov on näha EL laienemist kümne kandidaatriigi suunas enne 2004.a. Europarlamendi valimisi. Euroopa Komisjoni juhtimise küsimuses oli minister veendunud, et see ei saa toimida rotatsiooni korras, vaid kindlaks perioodiks valitud esimehe poolt. Denis MacShane arvates tuleb valida Euroopa Komisjoni esimees väiksemast riigist, kuna väiksemate riikide kodanikud valdavad rohkem keeli. Euroopa Komisjoni esimees peaks valdama vähemalt kolme Euroopa Liidu keelt.

Assamblee valis Euroopa Inimõiguste Kohtu Hispaania liikme. Suure ülekaaluga (131 häält 150-st) võitis esimeses voorus Francisco Javier Borrego.

Järjekordselt püüdis Assamblee leida võimalusi Tšetšeenia kriisi lahendamiseks. Kuulates ära poliitikakomitee raporti, püüti anda oma hinnang poliitilisele hetkeolukorrale selles riigis. Assamblee tegi omapoolsed ettepanekud konflikti lahendamiseks. Assamblee liikmete üksmeelne soov oli leida kõigile osapooltele vastuvõetav poliitiline lahendus, arvestades inimõigusi.

Kiireloomulise aruteluna käsitles täiskogu poliitikakomitee esitatud Iraagi konfliktiga seotud resolutsiooniprojekti. Assamblee kinnitas ENPA toetust ÜRO Julgeoleku Nõukogu resolutsioonile nr 1441 8. novembrist 2002. Euroopa Nõukogu liikmesriigid, vaatlejad ja kandidaatriigid toetavad üksmeelselt ÜRO inspektorite tegevust Iraagis, kuid kutsuvad üles hoiduma sõjalisest või mistahes tegevusest Iraagis väljaspool ÜRO Julgeoleku Nõukogu otsuseid.

Keskkonna ja põllumajanduse komitee esitas Assambleele raporti teemal "Keskkonnasäästvate arenguprotsesside hädavajalikkusest" ja seda eriti globaliseerumise tingimustes. Assamblee liikmed kutsusid üles liikmesriike suhtuma globaliseerumisse suurema sotsiaalse vastutustundega, võttes arvesse selle protsessiga kaasnevaid negatiivseid nähtusi. Raport tõstab esile kolm peamist säästva arengu suunda: majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnaalane, mida tuleb hoida tasakaalus. Raportöör rõhutas kõrgeltarenenud majandusega riikide vastutust vähendada äärmist vaesust ning kindlustada võimalikult suuremale inimeste arvule ligipääs veele.

Assamblee otsustas luua valimiskoodeksi ning valimisõiguste ja vabaduste konventsiooni, mille projekti kallal töötab Assamblee poliitikakomitee. Euroopa valimisseaduse loomine teenib kahte eesmärki: määratleb kindlad hindamise kriteeriumid vaatlejatele ja aitab kaasa uute demokraatiate arengule. Konventsiooni projekti aluseks on võetud Veneetsia Komisjoni valimiskoodeks.

Assamblee tööst võtsid osa Riigikogu liikmed Lauri Vahtre, Liis Klaar ja Elmar Truu.

Riigikogu pressitalitus
31. jaanuar 2003

Lisainfo: Gunnar Paal, 6316351

Tagasiside