Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

EL asjade komisjoni istungil reedel, 13 jaanuari kell 10 on kõne all järgmised teemad:

1. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta (COM(2011)650). Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi ja logistikavaldkonna nõunik Anti Moppel.

Käesolevates suunistes määratakse kindlaks üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika pikaajaline strateegia aastani 2030 ja aastani 2050, võttes arvesse üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika ülesanded, mida on kirjeldatud ka valges raamatus „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas“.

2. Informatsioon rahandusministeeriumilt EL projektivõlakirjade kohta. Kutsutud rahandusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna nõunik Triin Ruus.

Euroopa 2020 projektivõlakirjade instrumendi eesmärk on kasutada ELi eelarveassigneeringuid projektide krediidireitingu suurendamiseks sellisel määral, et see meelitaks ligi ka teisi rahastamisallikaid, sh erakapitalituru investoreid ja hõlbustaks erasektori osalemist projektide rahastamisel.

Pikaajaline eesmärk on edendada Euroopa kapitaliturgude integreerumist ja nende edasist arengut ning luua nende kasutustingimuste standardimise kaudu uus varaklass, Euroopa projektivõlakirjad, mida loodaval Euroopa Ühendamise Rahastul on võimalik kasutada lisaks omakapitaliinstrumentidele ja toetustele. See võimaldab ka erasektori algatustel kergema vaevaga turule siseneda, edendades samas siseturu lõplikku väljakujundamist. Finantsinstrumente on vaja selleks, et vähendada takistusi laenu- ja omakapitalivahendite liikumisel.

3. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile finantsinstrumentide turgude kohta, millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/39/EÜ; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse ka määrust börsiväliste tuletisinstrumentide kohta [Euroopa turu infrastruktuuri määrus] ning kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile siseringitehingute ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta. Kutsutud rahandusministeeriumi finantsturgude osakonnajuhataja Thomas Auväärt ning justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Tuuli Ploom.

EL finantsturgude ja turukuritarvituste uue regulatsiooni laiem eesmärk on tagada kõikide investorite võrdne kohtlemine. Siseringitehingute ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavate kriminaalkaristuste direktiivi peamisteks eesmärkideks on kehtestada kriminaalõiguslikud ühised miinimumeeskirjad, mille raames peavad liikmesriigid selliseid turukuritarvitusi nagu siseteabe väärkasutamine ja turuga manipuleerimine käsitama kriminaalkuritegudena, kui need pannakse toime tahtlikult. Kriminaalõiguslike ühiste miinimumeeskirjade kehtestamise raames peavad liikmesriigid tagama, et EL õiguses sätestatud õigusrikkumiste korral kohaldatavad kriminaalkaristused on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside