Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on seitse eelnõud, millest 5 tulevad kolmandale, 1 teisele ja 1 esimesele lugemisele.

Kolmandal lugemisel on järgmised eelnõud.

Põhiseaduskomisjoni algatatud põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE), millega loodava menetlusega on võimalik küsida riigikohtult tõlgendusi põhiseaduse ja Euroopa Liidu õiguse koosmõju kohta. Eelnõu kohaselt on Riigikogul õigus esitada Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile põhistatud taotlus EL liikme kohustuste täitmiseks vajaliku seaduse eelnõu põhiseaduspärasuse kontrollimiseks.

Õiguskomisjoni algatatud äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (777 SE) eesmärk on ühtlustada osaühingu juhatuse liikmete vastutust käsitlev säte sarnaseks aktsiaseltsi juhatuse liikme vastutust käsitleva sättega. Ühtlustamine on vajalik, kuna vahe tegemine osaühingu ja aktsiaseltsi juhatuse liikmete vastutuse vahel oleks algataja hinnangul põhjendamatu.

Valitsuse algatatud seemne ning taimse paljundus- ja kultiveerimismaterjali ning sordikaitse seaduse eelnõu (746 SE) reguleerib taimesordi registreerimist, sordi sordilehte ja kaitse alla võtmist, kaitsealuse sordi omaniku õigusi, seemne ning taimse paljundusmaterjali ja kultiveerimismaterjali turustamisotstarbelist tootmist, sealhulgas pakendamist, turustamist ja Eestisse toimetamist, riiklikku järelevalvet ning vastutust käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide rikkumise eest.

Valitsuse algatatud taimekaitseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE) eesmärk on lahendada taimekaitseseaduse rakendamisel ilmnenud probleemid, ühtlustada seaduse teksti ja harmoneerida see Euroopa Liidu õigusaktidega. Seadus annab võimaluse teha järelevalvetoiminguid erineval ajal ja eri kohas. Kauba saajal tuleb enne kaubasaadetise piirile jõudmist anda saadetise kohta rohkem teavet. See võimaldab tõhusamalt teostada riiklikku järelevalvet. Samuti kehtestatakse taimede, taimsete saaduste ja muude objektide fütosanitaarsertifikaadi väljastamiseks tehtava taimetervise kontrolli eest riigilõiv.

Valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (710 SE) täpsustakse teoste raamatukogust laenutmisega seotud sätteid.

Teisel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (772 SE), mille algatamise põhjuseks on vajadus vältida vedelkütusevaru seaduse ja riigihangete seaduse erinevaid tõlgendusi varu soetamiseks ning hoidmiseks korraldatavate hangete osas. Eelnõu algatajate väitel on vedelkütusevaru riigihangete läbiviimisel probleemiks pikk rahvusvahelise riigihanke läbiviimise protseduur. Vedelkütusevaru hoiustamisekoha riigihanke ning vedelkütusevaru soetamiseks vajaliku riigihanke järjestikusel läbiviimisel kulub protseduuride täpse järgimise korral vähemalt 236 kalendripäeva. Nii pika aja jooksul võivad tingimused vedelkütuseturul oluliselt halveneda ning vastavad kulutused osutuda planeeritust oluliselt suuremaks. Otstarbekas on agatajate kinnitusel vastavad hanked läbi viia ajahetkel, mil kütuse ja hoiustamiseteenuse hinnad on turul madalad.

Esimesel lugemisel on kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio ühise arengukava aastateks 2006-2008 heakskiitmine” eelnõu (785 OE). Sellega heaks kiidetav arengukava on koostatud eeldusel, et 2006. aasta jooksul võetakse Riigikogus vastu rahvusringhäälingu seadus ja selle seaduse alusel alustatakse ettevalmistusi uue organisatsiooni Eesti Rahvusringhäälingu moodustamiseks. Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni tegeliku ühinemise eelduseks on rahvusringhäälingu ühise maja valmimine. Sellega tagatakse kahe organisatsiooni võimalikult ulatuslik ja sisuline integreerumine. Füüsiliselt eraldi paiknevate raadio- ja teleüksuste eksisteerimine vähendab oluliselt ühinemise mõttekust ja põhjendatust. Arengukava kohaselt peab uus maja valmima 2008. aasta lõpuks.

Komisjonides:

Majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse § 192 muutmise seaduse eelnõu (784 SE). Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (REACH), arutelu ja arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile.

Põhiseaduskomisjonis – pagulaste seaduse, piirivalveseaduse, riigipiiri seaduse, välismaalaste seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (675 SE); välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse eelnõu (726 SE); kodanikuühiskonna sihtkapitali seaduse eelnõu (697 SE); Riigikogu otsus ” Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” muutmine” eelnõu (794 OE).

Sotsiaalkomisjonis – puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (773 SE).

Üritused:

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla ja delegatsiooni liige Väino Linde osalevad Haagis (kuni 11.12) Beneluxi parlamendi istungjärgul.

* Jätkub Riigikogu esimehe Ene Ergma visiit Gruusiasse. Delegatsiooni kuuluvad ka Riigikogu liikmed Liina Tõnisson, Andres Herkel ja Imre Sooäär ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside