Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, kultuuriminister Raivo Palmaru ja välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 13 Riigikogu liiget. Justiitsministrit soovitakse küsitleda kriminaalpoliitika, korruptsiooni, ajakirjanduse vastutuse ja seadusandluse teemal; välisminister vastab küsimustele, mis puudutavad riiklikke huve, välispoliitikat ja piirilepingut; kultuuriministrilt päritakse aru televisioonis ja raadios edastava reklaami mahu kohta.

Kell 14 – täiskogu istung

Riigikogu jätkab teisipäevase päevakorra menetlemisega. Algaval istungil on kokku kavas menetleda 16 eelnõud, millest 5 tuleb kolmandale, 4 teisele ja 7 on esimesel lugemisel.

Kolmandal lugemisel on järgmised eelnõud.

Valitsuse algatatud rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (758 SE), mille eesmärk on viia seni riigireservi seaduses sätestatud mobilisatsioonivaru käsitlevad põhimõtted rahuaja riigikaitse seadusesse ja kaasajastada mobilisatsioonivaru käsitlevaid sätteid. Eelnõu kohaselt korraldab mobilisatsioonivaru hoidmist ja uuendamist kaitseministeerium. Mobilisatsioonivaru kasutusele võtmise kaitseväe valmisoleku tõstmiseks või mobilisatsiooni läbiviimiseks otsustab eelnõu kohaselt kaitseminister.

Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (675 SE) eesmärk on täpsustada valitsuse, peaministri ja ministrite rolli osalemisel Euroopa Liidu otsustusprotsessides. Kui Riigikogu roll ja ülesannete maht Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemisel on reguleeritud Riigikogu kodukorra seadusega, siis valitsuse ülesanded ja pädevus on senini reguleeritud peamiselt valitsuse määrustega või muude valitsuse poolt antud aktide või heakskiidetud juhendmaterjalidega.

Valitsuse algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse eelnõuga (726 SE) viiakse Eesti seadusandlus kooskõlla mitme Euroopa Liidu direktiiviga. Eelnõus sisalduvate muudatuste kohaselt oleks Eestis esmakordselt reguleeritud varjupaigataotlejate ajutise kaitsega seonduv. Ajutise kaitse puhul on tegemist erandliku menetlusega, mille eesmärgiks on anda massilise sissevoolu või eeldatava massilise sissevoolu korral viivitamatut ja ajutist kaitset välismaalastele juhul, kui need isikud ei saa päritoluriiki tagasi pöörduda. Tulenevalt Euroopa Liidu õigusest antakse ajutise kaitse saajatele ja varjupaigataotlejatele teatud tingimustel ka juurdepääsuõigus Eesti tööturule.

Valitsuse algatatud Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 "Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta" rakendamise seaduse eelnõu (708 SE) eesmärk on täpsustada Euroopa ühistu (SCE) määruse rakendamisega seotud küsimusi nendel juhtudel, kui loodava SCE asukohaks on Eesti.

Valitsuse algatatud pagulaste seaduse, piirivalveseaduse, riigipiiri seaduse, välismaalaste seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE) väljatöötamine on tingitud peamiselt nelja Euroopa Liidu õigusakti hiljutisest vastuvõtmisest, millega kehtestatakse kriteeriumid ja menetlus varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava liikmesriigi määratlemiseks. Eelnõu peamine eesmärk on reguleerida sõrmejälgede võtmisega seonduvat. Eelnõuga pannakse kodakondsus- ja migratsiooniametnikule, piirivalveametnikule ja politseiametnikule kohustus võtta sõrmejälgi varjupaigataotlejalt, ebaseaduslikul piiriületusel tabatud välismaalaselt ning ebaseaduslikult Eestis viibivalt välismaalaselt, kelle vanus on vähemalt 14 aastat. Samuti antakse kodakondsus- ja migratsiooniametnikule, piirivalveametnikule ja politseiametnikule õigus võtta bioloogilisi proove varjupaigataotlejalt, ebaseaduslikult riigis viibivatelt ja kinnipeetud isikutelt, kui teisiti ei ole võimalik isikut tuvastada.

Täieliku päevakorra leiab aadressilt

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Sotsiaalkomisjonis

Kell 10.30 – puuetega inimeste rehabilitatsiooni käsitlev ümarlaud teemal "Rehabilitatsiooniteenus eesmärgistatumaks" (Ruum L-241).

Üritused:

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia Üldkogu istungil   (Kohtu 6).

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Toomas Varek avab Riigikogu hoone vestibüülis Põltsamaa Käsitööseltsi näituse.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni asendusliige Katrin Saks osaleb (kuni 16.12) Pariisis  ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelvalve komitee töös ja on seejärel (kuni 18.12.) Ungaris, esinedes Szombathely Dániel Berzsenyi Kõrgkoolis ettekandega soome – ugri rahvaste olukorrast.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside