Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 5 eelnõu:

NB! Riigikogu istungi kolmanda päevakorra punktina toimub olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu.

Valitsuse algatatud liiklusseaduse, autoveoseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (419 SE) kehtestatakse veoauto teekasutustasu. Veoauto teekasutustasu raamistik on kehtestatud ELi vastava direktiiviga raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatava infrastruktuuri kasutamise eest, mis võetakse vajalikus osas käesoleva seadusega üle.

Teekasutustasu tasumäär sõltub veoauto ja selle haagise täismassist, EURO-heitgaasiklassist ja telgede arvust. Päevane teekasutustasu määr jääb vahemikku 9–12 eurot ning aastane teekasutustasu määr vahemikku 500–1300 eurot. Lisaks on võimalik teekasutustasu tasuda nädala, kuu või kvartali eest. Teekasutustasudest laekuvate tulude sihtotstarbeks on määratud transporditaristu hoid. Ajapõhine teekasutustasu tähendab, et kindlaks määratud summa tasumine annab isikule õiguse kasutada sõidukiga kindla ajavahemiku jooksul kindlaks määratud taristut. Veoautode teekasutustasu kehtestatakse avalikult kasutatavate teede kasutamise eest üle 3500 kilogrammise täismassiga veoauto ja selle haagisega. Teekasutustasust on vabastatud Kaitseväe, Kaitseliidu, välisriigi relvajõudude, Politsei- ja Piirivalveameti ja päästeasutuse sõidukid ning vanasõidukid liiklusseaduse § 83 tähenduses.

Seletuskirjas märgitakse, et Eesti ja Soome on ainukesed Euroopa Liidu liikmesriigid, kes ei ole kehtestanud veoautodele teekasutustasu. Euroopa Liidus on kasutusel ajapõhised ja läbisõidupõhised teekasutustasud. Eestis kehtestatakse tulenevalt Riigikantselei poolt 2015. aastal tellitud uuringus „Transpordimaksude rakendamise võimalused Eestis“ analüüsitud alternatiividest veoauto ajapõhine teekasutustasu, kuna selle eeliseks on madalam investeeringu ja hoolduskulu ning sarnane süsteem Lätis ja Leedus rakendatavaga.

Teekasutustasu administreerimisega hakkavad tegelema Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet. Maanteeameti ülesandeks on tagada teekasutustasu tasumise võimalus ööpäev läbi ning seadusega antakse Maanteeametile õigus sõlmida teekasutustasu tasumise võimaluste loomiseks ja tasumise võimaluste korraldamiseks haldusleping eraõigusliku juriidilise isikuga. Kasutusele võetakse ka teekasutustasu tasumise võimalused internetis.

Riikliku järelevalvet veoauto teekasutustasu tasumise üle hakkavad teostama Politsei- ja Piirivalveamet ja Maksu- ja Tolliamet oma muude ülesannete täitmise raames. Samuti antakse riikliku järelevalve teostamise õigus Maanteeametile.

Valitsuse algatatud spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE) kohaselt võib kultuuriminister riigieelarvest spordialaliitude toetamiseks ette nähtud toetuste jaotamise volitada halduslepinguga otsustamiseks rahvuslikule olümpiakomiteele. Eelnõuga jätkatakse spordi rahastamise reformi, et luua läbipaistev ja kindel finantsbaas spordiorganisatsioonidele tegutsemiseks.

Riigieelarvest eraldatavatest vahenditest määratakse toetusi spordi andmekogusse kantud spordiorganisatsioonidele näiteks spordialaliitudele, maakonna spordiliitudele ja teistele spordiühendustele. Eelnõu näeb ette võimaluse üksnes spordialaliitudele, et toetuse jaotamine neile on volitatud rahvuslikule olümpiakomiteele halduslepingu alusel. Seletuskirjas märgitakse, et spordialaliitude taotlused riigieelarvest toetuse saamiseks moodustavad ligikaudu poole kogu sporditoetuste taotluste mahust. Muudatus võimaldab kultuuriministeeriumil keskenduda enam spordipoliitika kujundamisele, sest väheneb töökoormus üksikotsuste tegemisel. Spordialaliitudele eraldatavat tegevustoetust ja noortespordi toetust, saab olenevalt aastakäigust 43-47 spordialaliitu. Käesoleval aastal on kultuuriministeeriumi eelarves ette nähtud spordialaliitude toetamiseks ligikaudu 3,9 miljonit eurot.

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti majanduspoliitilised valikud – ohud ja võimalused ettevõtlusele” arutelu
Ettekandjad Eesti Reformierakonna fraktsiooni esimees Hanno Pevkur, Ettevõtte “MOVE Guides” asepresident Sten Tamkivi ja ettevõtja, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse liige, Tartu Ülikooli nõukogu esimees Ruth Oltjer.

Riigikogu liikmete Barbi Pilvre, Marianne Mikko, Hardi Volmeri, Hannes Hanso, Rainer Vakra, Inara Luigase, Heimar Lengi, Lauri Luige, Heidy Purga, Eiki Nestori, Oudekki Loone, Jaanus Karilaidi, Eerik-Niiles Krossi, Liina Kersna algatatud loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE) näeb ette keelata loomade pidamine, samuti nende arendamine ja paljundamine üksnes või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil. Nimetatud keeldu soovitakse kohaldada loomapidajate suhtes alates 1. jaanuarist 2028.

Majanduskomisjoni algatatud riigihangete seaduse eelnõu (450 SE) suurendab riigihangete läbiviimise paindlikkust, vähendab hankemenetluse kulusid ning võtab üle kolm Euroopa Liidu direktiivi. Eelnõu näeb ette riigihangete piirmäärade tõstmist, mis võimaldab senisest ulatuslikumalt kasutada lihthankeid. Samuti loob eelnõu eeldused väikestel ja keskmistel ettevõtjatele paremaks juurdepääsuks hangetele, sest piirab ostja õigust nõuda konkursil osalemiseks suurt majanduskäivet ning kohustab ostjat täiendavalt põhjendama, miks ta ei soovi suurt hanget tükeldada väiksemaks.

Eelnõu näeb ette uut hankemenetluse liiki – innovatsioonipartnerlust, mida saab kasutada turul puuduva innovaatilise toote, teenuse või ehitustöö arendamiseks ja soetamiseks. Samuti näevad seadusemuudatused ette, et väikesemahulised (10 protsenti asjade ja teenuste või 15 protsenti ehitustööde hankelepingu algsest maksumusest) muudatused hankelepingus on tulevikus lubatud täiendava põhjendamiskohustuseta. Eelnõuga luuakse alused üleminekuks paberivabale e-riigihangete korraldamisele. Kohustus tekib üle minna e-riigihangetele täielikult 18. oktoobriks 2018. Üleminekuajal saavad hankijad kohaneda uute normidega ning teha sujuvaks üleminekuks vajalikke infotehnoloogilisi arendustöid.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (412 SE) näeb ette jätta ära eelmise aasta lõpus maksukobareelnõuna seadustatud gaasiaktsiisi täiendav tõstmine võrreldes eelneva seadusandliku olukorraga. Algatajad märgivad, et maagaasi aktsiisimäära liiga suur järsk tõus on kahjulik nii gaasitarbijatele, riigimajandusele kui ka maagaasituru arengule. Eelnõuga soovitakse seda lisatõusu tühistada.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – ELi Nõukogu eesistumise keskkonnaalaste teemalehtede tutvustus, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (443 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; looduskaitseseaduse muutmise seaduse (Nagoya protokolli rakendamine) eelnõu (444 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni väljasõiduistung kell 15: Rakvere Ametikooli külastus;

maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – Eleringi tutvustus nende tegevusest ja vastutusest, kutsutud Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi; Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise seaduse eelnõu (434 SE), kutsutud riigihalduse minister Mihhail Korb; Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Komisjoni teenuste paketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – andmekaitse inspektsiooni peadirektori ettekanne isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seaduse täitmisest 2016. aastal, kutsutud andmekaitse inspektsiooni peadirektor Viljar Peep; Schengeni infosüsteemi (SIS) muudatuseelnõude pakett, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi ning politsei- ja piirivalveameti esindajad; oluliselt tähtsa riikliku küsimuse ettevalmistav arutelu täiskogus Eesti kodanikuühiskonna arengust, kutsutud Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu ja siseministeeriumi esindajad; ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti osalemine pagulaste ümberjaotuskavas (403 OE), kutsutud algataja esindaja; Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE), kutsutud algataja esindaja, justiitsministeeriumi ja riigi valimisteenistuse esindajad; Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE), justiitsministeeriumi ja riigi valimisteenistuse esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine Helir-Valdor Seederi taotluse kohta;

rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE); ülevaade tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõust;

riigikaitsekomisjonis – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad; kell 15: Eesti-Prantsusmaa kaitsekoostöö, liitlaste suurendatud kohaloleku lahingugrupp Eestis ning Prantsusmaa presidendivalimised, kutsutud Prantsusmaa suursaadik Eestis Claudia Delmas-Scherer;

sotsiaalkomisjoni väljasõiduistung – Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli külastus;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 11. mail toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaubandus) istungil, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, välisministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; ülevaade Eesti ELi Nõukogu eesistumise välisasjade nõukogu kaubanduse teemalehtedest, välisministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – Eesti seisukohad Schengeni infosüsteemi paketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi ning politsei- ja piirivalveameti esindajad.

Sündmused

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hispaania suursaadiku Teresa Orjales Vidaliga (L253).

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Ungari parlamendi spiikri László Kövériga.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Euroopa päeva vastuvõtul (Kadrioru Kunstimuuseum).

Välislähetused

9. mai
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas osaleb Civico debatil Euroopa tuleviku teemal Euroopa Komisjoni presidendi Jean Claude Junckeri ja teiste Euroopa poliitikutega Brüsselis, Belgias.

9. – 11. mai
Kultuurikomisjoni liige Heidy Purga osaleb Veneetsia Biennaali avamisel Veneetsias, Itaalias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside