Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Riigi eelarvestrateegia 2019 – 2022“ arutelu. Ettekande teevad rahandusminister Toomas Tõniste, riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Aivar Sõerd, rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin ja eelarvenõukogu aseesimees Andrus Alber.

Esimene lugemine – 4 eelnõu:

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu (619 OE) näeb ette nimetada kontrollkomiteesse Eesti esindajaks 1. juunist 2018 kuni 31. maini 2020 rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin.

Põhiseaduskomisjoni algatatud Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõuga (599 SE) muudetakse Eesti lipu seaduse § 3 lõiget 2 ning selles märgitakse ära Pika Hermanni torni lipu heiskamisel Eesti Vabariigi hümnina mängitava muusikalise signatuuri pealkiri ja autorid.

Eesti lipu seaduse § 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Eesti lipu heiskamisel Pika Hermanni torni kasutatakse muusikalise signatuurina Eesti Vabariigi hümni, Friedrich Paciuse „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“ (sõnad Johann Voldemar Jannsen) algusfraase ning langetamisel Gustav Ernesaksa „Mu isamaa on minu arm“ (sõnad Lydia Koidula) fragmendi baasil loodud signatuuri.“.

Seletuskirjas märgitakse, et Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 7 kehtestab riigi sümbolitena riigivärvid, riigilipu ja riigivapi. Riigilipuga riigivapiga seonduv on omakorda reguleeritud vastavates eriseadustes. Hümni ega ka muid rahvuse sümboleid lisaks riigilipule ja riigivapile ei ole Põhiseaduses välja toodud, mis aga põhimõtteliselt ei välista nende reguleerimist seaduse või madalama õigusjõuga regulatsiooniga. Hetkel on Eesti hümn ühiskondliku kokkuleppe ehk tavaõiguse kohaselt „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“. Eesti hümni on kehtivas õiguses seaduse tasandil nimetatud kahes seaduses – need on Eesti lipu seadus ja karistusseadustik. Eelnõuga soovitakse õigusselguse eesmärgil täiendada Eesti lipu seaduse § 3 lõiget 2 ning lisada viited hümni autoritele ning hümni pealkirjale.

Majanduskomisjoni algatatud autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE) täpsustab seaduse mõningaid sätteid tulenevalt Euroopa Liidu õigusest tulenevalt. Samuti täiendab vedaja ja veokorraldusjuhi hea maine nõuete loetelu täiendava väärteokoosseisuga.

Muudatustega lisatakse tulenevalt nõukogu direktiivist nõue, milles käsitletakse ELis liiklevate ärilisel otstarbel kasutatavate sõidukite (auto ja selle haagis) tehnokontrolli ja -ülevaatust, et ettevõtja peab tagama auto ja selle haagise õige kasutamise, tehnilise korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise. Nimetatud kohustusi peab lisaks veoseveole täitma ka tasulisel sõitjateveol.

Kehtiva seaduse hea maine regulatsiooni täiendatakse viitega liiklusseaduse väärteokoosseisule, mis reguleerib sõidumeeriku või juhikaardi tahtlikku rikkumist.

Sotsiaalkomisjoni algatatud ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE) sätestab võimaluse ametiühingute seaduses (AÜS) ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduses (KTTLS) sätestatud kohustuste rikkumise korral võtta vastutusele ka juriidilist isikut. Kehtivas AÜS-s ja KTTLS-s on vastutuse sätted formuleeritud ühelõikelisena ja neis ei sisaldu viidet juriidilise isiku vastutusele. Vastutusele saab võtta üksnes füüsilist isikut, kes on tööandjaks.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Eesti mereala planeeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise väljatöötamiskavatsus, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite heitenormide kohta, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist COM(2017) 676, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu;

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (290 SE), taastuvenergia toetusskeemi kohta väljastatud riigiabiloa otsus SA47354, kutsutud huvigrupid (ruum L262);

põhiseaduskomisjonis – kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (629 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt; pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE), kutsutud Eesti Interpreetide Liidu, Eesti Heliloojate Liidu, Eesti Esitajate Liidu ja Eesti Muusikanõukogu esindaja ning Lastekaitse Liidu esindaja; Riigikohtule arvamuse andmine mittetulundusühingute seaduse § 36 lg 1 ja 5 põhiseaduspärasuse kohta (tsiviilasi nr 2-17-10423);

rahanduskomisjonis – kell 13: kohtumine Finantsinspektsiooni esindajatega; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad investeerimisfondide piiriülese turustamise nõuete muutmise eelnõude kohta; riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni kirja „Ettepanekute esitamine Riigikogu  ja Riigikogu saadikute rolli suurendamiseks“ arutelu jätkamine;

sotsiaalkomisjonis – kollektiivne pöördumine AS Valga Haigla sünnitusosakonna sulgemise kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, pöördumise esitanute, Valga Haigla, Eesti Lastearstide Seltsi, Eesti Naistearstide Seltsi ja Eesti Haigekassa esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Sündmus

Kell 9 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub palestiinlaste koguga.

Kell 16 – Eesti-Ungari parlamendirühm kohtub Ungari suursaadiku Vince Szalay-Bobrovniczkyga (ruum L240).

Välislähetused

1. – 7. mai
Riigikogu Eesti-Rwanda parlamendirühma esimees Marianne Mikko osaleb parlamendirühma visiidil Rwandas.

6. – 10. mai
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Hannes Hanso osaleb assamblee teadus- ja tehnoloogiakomitee tehnoloogia trendide ning julgeoleku alakomitee väljasõiduistungil Oslos ja Bodos Norras.

7. – 9. mai
Riigikogu esimees Eiki Nestor peab Eesti Vabariik 100 programmi raames tervituskõne Arvo Pärdi autorikontserdil Santa Sabina kirikus ja kohtub Itaalia senati spiikri Maria Elisabetta Alberti Casellatiga Roomas Itaalias.

7. – 21. mai
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross on Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames visiidil Malawis, Rwandas ja Zambias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside