Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikogu istungi päevakorras on kaheksa eelnõu esimene lugemine ja kahe eelnõu teine lugemine.

Esimesel lugemisel on:

  1. Kultuurikomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (150 OE). Seoses Priit Toobali Riigikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemisega omal soovil Riigikogust tagasiastumise tõttu tehakse ettepanek nimetada uueks Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks Riigikogu liige Enn Eesmaa. Alates 26. maist 2015 kuuluvad Eesti Ringhäälingu nõukogusse Riigikogu liikmed Krista Aru, Martin Helme, Kalle Muuli, Heidy Purga, Mihkel Raud. Lisaks kuuluvad nõukogusse tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatena Mart Luik, Rain Tamm, Agu Uudelepp ja Pille Pruulmann-Vengerfeldt.
  2. Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (102 OE). Eelnõu näeb ette teha valitsusele ettepanek töötada välja eelnõu, mis keelaks energiajookide müügi alla 16-aastastele noortele.
  3. Valitsuse algatatud tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE). Eelnõuga ühtlustatakse EL-i liikmesriikides tubakatoodete ja tubakatootega seonduvate toodete pakendamise ja märgistamise nõuded. Tubakatoodete pakendamise ja märgistamise nõuded karmistuvad. Sigarettide ja suitsetamistubaka müügipakendid tuleb alates 20. maist 2016 märgistada uute pilt- ja teksthoiatustega. Eelnõu kohaselt keelatakse alates 2017. aastast hoonetes asuvad ilma seinteta suitsetamisalad.
  4. Valituse algatatud erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE). Eelnõu kohaselt muutub erakoolide tegevuskulude, ehk koolimaja ülalpidamisega seotud kulude katmine kohalikule omavalitsusele vabatahtlikuks. Seaduse jõustumisel jääb linnale või vallale võimalus erakoole toetada kui kohalik omavalitsus leiab, et vastav kool on kogukonnale vajalik. Erandina käsitletakse eelnõus erakoole, kus õpivad hariduslike erivajadustega lapsed. Ettepanek on toetada neid koole tunduvalt suuremas mahus ning pikema aja vältel. Seaduse jõustumise tähtaeg on 1. jaanuar 2017.
  5. Põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE). Eelnõuga langetatakse hääletamisõiguslikkuse iga kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses (edaspidi KOVVS) 18. eluaastalt 16. eluaastale vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 156 lõike 2 muudatusele, mis jõustus 13. augustil 2015. Eelnõu näol on tegemist põhiseaduskomisjoni k.a 25. mail algatatud samasisulise seaduse eelnõuga (42 SE), mis läbis Riigikogu täiskogus esimese ja teise lugemise, kuid mis ei saanud täiskogus 10. novembril 2015 kolmandal lugemisel nõutavat häälteenamust.
  6. Rahanduskomisjoni algatatud käibemaksuseaduse § 30 muutmise seaduse eelnõu (148 SE). Muudatuse järgi on maksukohustuslasel õigus ettevõtluseks kasutatavalt sõidukilt ja selle tarbeks soetatud kaupadelt ja teenustelt sisendkäibemaksu täies ulatuses maha arvata ka juhul kui sõiduautot kasutatakse peamiselt tasu eest korraldatavaks sõitjateveoks tingimusel, et maksukohustuslasel on ühistranspordiseaduses sätestatud ühenduse tegevusluba ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia.
  7. Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholiseaduse täiendamise seaduse eelnõu (111 SE). Eelnõu näeb ette keelustada tankla territooriumil asuvates ehitistes alkohoolse joogi jaemüük. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Teisel lugemisel on:

  1. Valitsuse algatatud pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE). Eelnõuga leevendatakse ettevõtete kohustusi seoses pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolliga, mille tegemisest vabastatakse pakendiettevõtjad, kes lasevad turule vähem kui viis tonni pakendeid aastas. Statistika kohaselt on selliseid väikeettevõtteid Eestis ligikaudu 2000, nende ettevõtete osatähtsus turule lastud pakendikogusest Eestis on alla 2 protsendi.
  2. Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (65 SE). Eelnõu kaasajastab arvestusala õigusraamistikku ning viib selle kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Olulisemate teemadena käsitletakse eelnõus mikro- ja väikeettevõtja majandusaasta aruande lihtsustamist, mikro- ja väikeettevõtja ning keskmise suurusega ja suurettevõtja määratlemise kriteeriume. Eelnõu järgi on mikroettevõtja Eestis registreeritud äriühing, kelle varad on kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital, kes ei ole käibemaksukohustuslane ning kus on üks osanik, kes on ka juhatuse liige. Väikeettevõtja on Eestis registreeritud äriühing, kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 miljonit eurot, müügitulu 8 miljonit eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (140 SE), kutsutud Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Tartu linnavalitsuse esindajad; erakooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE); peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast, kutsutud peaminister Taavi Rõivas.

maaelukomisjonis – ülevaade haldusreformi ettevalmistusest, kutsutud riigihalduse minister Arto Aas; rahvusvahelisest põllumajandus-, toiduainete- ja aiandusnäitusest Internationale Grüne Woche 2016.

majanduskomisjonis – Arengufondi aruande “Eesti energiamajandus 2015” põhisõnumite kuulamine; kohtumine AS-i Nordic Aviation Group juhtidega; ehitusseadustikust tuleneva pädeva isikuna töötamise piirangust, kutsutud Eesti Ehitusettevõtjate Liidu esindajad.

põhiseaduskomisjonis – 13.15: välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE); kutsutud siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad, Riigikohtule arvamuse andmine kriminaalmenetluse seadustiku § 141 lg 1 põhiseaduspärasuse kohta.

rahanduskomisjonis – tagatisfondi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (119 SE); maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE); käibemaksuseaduse § 30 muutmise seaduse eelnõu (148 SE); ülevaade Euroopa Komisjoni hinnangust eelarvekavadele ja 2016. aasta majanduskasvu analüüsist, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse majandusnõunik Katrin Höövelson.

riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjonis – väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi, informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel.

sotsiaalkomisjonis – tervise- ja tööministri ülevaade esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamisest, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rände tegevuskava teise rakenduspaketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad; lesepensioni seaduse eelnõu (110 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja.

õiguskomisjonis – 16.00: kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu (114 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on jõulueelsel kohtumisel Kesklinna sotsiaalkeskuses ja kell 15 Loksa kultuurikeskuses.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub uue USA suursaadiku James Melviniga.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Jordaania ajakirjanikega.

Välislähetused

3. – 8. detsember
Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra osaleb Pariisis ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungil, mille eesmärk on jõuda kõigi konventsiooni osalistega ülemaailmse kliimakokkuleppe allkirjastamiseni.

5. – 9. detsember
Väliskomisjoni esimees Sven Mikser ja komisjoni liikmed Ants Laaneots ja Kadri Simson osalevad NATO Parlamentaarse Assamblee transatlantilisel foorumil Washingtonis.

6. – 8. detsember
Eesti-Valgevene parlamendirühma liikmed Einar Vallbaum, Valeri Korb, Dmitri Dmitrijev ja Peeter Ernits on töövisiidil Valgevenes.

6. – 7. detsember
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee poliitikaasjade ja demokraatia komitee istungil Brüsselis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside